Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Zarządzanie finansami

Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich i obcych znaków pieniężnych

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich i obcych znaków pieniężnych

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rozpoznawani autentyczności znaków pieniężnych oraz nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach problemowych występujących w czasie pracy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Ograniczenie strat z tytułu przyjęcia fałszywych znaków pieniężnych

 • Podniesienie jakości obsługi klienta

 • Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu znakami pieniężnymi

Program szkolenia:

Liczenie na tzw. “pierwszą rękę”

 • Przyjęcie banknotów od klienta.

 • Podział banknotów w/g nominałów.

 • Odpowiednie ułożenie banknotów w pliku.

 • Liczenie banknotów:

  • ułożenie banknotów w dłoni,

  • technika liczenia przez przełożenie,

  • technika liczenia w pliku

Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia, oraz nabycie umiejętności sprawnego liczenia (mechanika przekładania oraz zliczanie w pamięci) spowoduje, że czynność ta będzie wykonywana nawykowo i zapobiegnie ewentualnym błędom. Sprawne i szybkie liczenie pozwoli na profesjonalną obsługę klienta.

Odchyłki od standardu parametrów technicznych banknotów postrzegane podświadomie:

 • Dotyk

  • gramatura (odczuwalna jako grubość papieru)

  • stan powierzchni papieru

  • wyczuwanie druku w dotyku

 • Wzrok:

  • wspólne cechy szaty graficznej wszystkich nominałów danej serii emisyjnej,

  • spostrzegawczość,

  • ogólny stopień zniszczenia banknotu,

  • przedarcia,

  • pofalowanie krawędzi,

  • zmęczeniowe uszkodzenia krawędzi,

  • odpryski i wytarcia farby,

  • barwa (tonacja barwna całego banknotu),

  • barwa (monochromatyczność, zafarby),

  • ostrość szaty graficznej.

iczenie na tzw. “pierwszą rękę” jest procesem dynamicznym. Ze względu na konieczność szybkiej i sprawnej obsługi klienta nie jest możliwa świadoma kontrola kilku zabezpieczeń w każdym banknocie. Nie jest to również konieczne. Na tym etapie kontroli należy wykorzystać olbrzymie możliwości podświadomości. Zmysły są bardzo czułe na odstępstwa od różnego rodzaju standardów. W przypadku liczenia na tzw. „pierwszą rękę” standardem jest banknot autentyczny o naturalnym stopniu zużycia.

Celem tej części szkolenia jest wskazanie właściwego postępowania w codziennej pracy z banknotami dla stałego “kodowania” właściwych reakcji podświadomych.

Ocena banknotów wątpliwych ujawnionych podczas liczenia na tzw. “pierwszą rękę” na podstawie pewników zabezpieczeniowych.

W tej części szkolenia zostaną omówione systemy zabezpieczeniowe występujące w znakach pieniężnych. Walutą "wiodącą" przy omawianiu poszczególnych grup zabezpieczeniowych będą polskie znaki pieniężne. Po omówieniu danego zabezpieczenia w polskich znakach pieniężnych zostanie ono pokazane w pozostałych walutach. W przypadku zabezpieczeń nie występujących w PLN (kolor zielony) zostaną one przedstawione na pozostałych walutach.
 

 • Zabezpieczenia omówione zostaną według następującego schematu:

  • umiejscowienie,

  • technologia wykonania,

  • zasady sprawdzania,

  • cechy charakterystyczne zabezpieczenia

  • ocena wzrokowa

  • badanie testerem

 • Zabezpieczenia optyczne:

  • znak wodny,

  • włókna zabezpieczające,

  • nitka zabezpieczająca,

  • efekt kątowy,

  • znak optyczny (recto-verso),

  • farba opalizująca,

  • farba zmienna optycznie,

  • folia holograficzna,

  • folia zabezpieczająca.

Pewniki z grupy zabezpieczeń optycznych zostały zaprojektowane z myślą o kontroli wzrokowej. Bywają jednak sytuacje, że są one nieaktywne dla sprawdzającego - nadmierne zużycie banknotu, złe oświetlenie itp. Dlatego w dalszej części szkolenia pokazane są metody kontroli narzędziowej tych zabezpieczeń.

 

Kontrola narzędziowa w przypadku wątpliwości po kontroli wzrokowej

Pewniki z grupy zabezpieczeń do oceny narzędziowej można właściwie ocenić jedynie stosując odpowiedni tester. W tej części ocena wzrokowa jest metodą pomocniczą.
 

 • ogólne zasady stosowane w drukarstwie wartościowym,

 • techniki druku,

 • wklęsłodruk linijny (staloryt),

 • technika typograficzna,

 • technika offsetowa,

 • zabezpieczenia specjalne wykonane drukiem,

 • antykseryczne,

 • mikrodruk,

 • zabezpieczenia utajone (UV 254, 365, 402 nm),

 • zabezpieczenie w podczerwieni,

 • luminescencja antystockesowska.

Obieg znaków pieniężnych w świetle prawa (karnego, administracyjnego, bankowego)

 • Odpowiedzialność karna w przypadku:

  • fałszowania znaków pieniężnych,

  • świadomego i nieświadomego wpuszczania falsyfikatów do obiegu

 • Skutki prawne wynikające z błędów w pracy kasjera

Znajomość podstaw prawa zwiększa bezpieczeństwo obrotu znakami pieniężnymi. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę odnośnie zapisów zawartych w Kodeksie Karnym dotyczących odpowiedzialności z tytułu fałszowania oraz wpuszczania do obiegu fałszywych znaków pieniężnych.

Psychofizyczne zjawiska wpływające na pracę kasjera

 • Stres

 • Warunki ergonomii pracy

 • Oświetlenie

 • Dostępne środki techniczne

 • Czas pracy

Uświadomienie słuchaczom zjawisk psychofizycznych wpływa na skuteczność i efektywność pracy. Źle przygotowane stanowisko pracy, złe warunki oświetleniowe, zmęczenie mogą prowadzić do błędów a tym samym mogą prowadzić do dotkliwych strat finansowych.

Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem

 • Postawa kasjera wobec klienta

 • Zachowanie klienta w różnych sytuacjach

 

Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka pozwoli kasjerowi na prawidłową reakcję w przypadku nietypowego zachowania klienta. Nieprawidłowy sposób prowadzenia rozmowy z klientem może prowadzić do niepotrzebnych napięć a tym samym obniżenia jakości obsługi klienta i stresu.

Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty):

 • Zniszczenia mechaniczne

 • Nieaktywność zabezpieczeń
   

Poznanie zasad postępowania z banknotami o nadmiernym stopniu zużycia pozwala uczestnikom przygotować się do właściwego reagowania podczas pracy. Nauczyć się prawidłowego sporządzenia dokumentacji związanej z odprowadzeniem destruktów itp.
 

Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania i przekazanie falsyfikatu policji):

 • Powiadomienie klienta o stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (aspekty psychologiczne)

 • Zasady bezpieczeństwa

 • Redagowanie protokołu zatrzymania falsyfikatu

 • Wybór zabezpieczeń

 • Uzasadnienie nieprawidłowości
   

Celem tej części szkolenia jest nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność. Prawidłowy sposób spisania protokołu zatrzymania znaku pieniężnego pozwala uniknąć ewentualnych problemów wynikających z błędnej oceny.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie to przede wszystkim praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Gwarantujemy wiele ćwiczeń, dyskusje oraz omawianie przypadków z życia zawodowego trenera. Podczas szkolenia Uczestnicy korzystają z prezentacji przygotowanej przez prowadzącego oraz wezmą udział w ćwiczeniach opartych na analizie poszczególnych studiów przypadków. Po kolejnych segmentach tematycznych mają miejsce fora dyskusyjne. W każdym momencie szkolenia możliwe są także konsultacje indywidualne. Po szkoleniu każdy z uczestników ma możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem.

Prowadzący szkolenie:

Szkolenie prowadzi wykładowca posiadający bogate doświadczenie praktyczne oraz głęboką wiedzę teoretyczną. Absolwent Wyższej Szkoły im „Łazarskiego” w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, wykładowca i instruktor podczas licznych szkoleń z zakresu „Nowoczesnych metod rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych” t.j.:
 

 • polskich i obcych znaków pieniężnych,

 • polskich i obcych dokumentów potwierdzających tożsamość,

 • czeków, kart płatniczych,

 • dokumentów administracyjnych (m.in. świadectwa pracy i zaświadczenia o wynagrodzeniu, NIP, REGON, akty notarialne, dyplomy).
   

Ponadto: analizy pisma ręcznego i podpisów jako narzędzia w weryfikacji autentyczności dokumentów występujących w procedurach bankowych oraz podstaw psychologii zachowań w kontakcie z klientem. Zrealizował ponad 800 szkoleń (15.000 przeszkolonych osób) z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych (polskich i obcych znaków pieniężnych, dokumentów potwierdzających tożsamość, podstaw pisma ręcznego, czeków i kart płatniczych).