Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Prawo w biznesie

Ochrona własności intelektualnej w Internecie

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Ochrona własności intelektualnej w Internecie

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności zapewniających zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu własności intelektualnej korzystanie z Internetu.

Ponadto celami szkolenia jest:
 • Przedstawienie zasad funkcjonowania Internetu
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu praw użytkowników
 • Omówienie regulacji dotyczącej reklamowania się w Internecie
 • Przedstawienie zasad ochrony znaków towarowych i rodzajów naruszeń
 • Określenie zakresu praw autorskich

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 •   Rozwinięcie umiejętności zgodnego z prawem korzystania z sieci globalnej
 •   Poznanie metod rozwiązywania sporów wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej
 •   Zdobycie umiejętności zgodnego z prawem reklamowania się w Internecie
 •   Zdobycie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej w Internecie

Program szkolenia:

Zasady funkcjonowania Internetu

 • Wolność słowa w Internecie

 • Bezpieczeństwo w sieci

 • Cyberprzestępczość

 • Podmioty odpowiedzialne 

Celem modułu jest wskazanie uczestnikom szkolenia zakresu swobody działania w Internecie z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych wszystkich jego użytkowników.

Prawa autorskie w Internecie

 • Zamieszczenie utworu w sieci internetowej

 • Rodzaje utworów zamieszczanych w Internecie

 • Prawa autora w sieci internetowej

 • Zakres dozwolonego użytku
   

Celem tej części szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zakresu ochrony prawnej w stosunku do zamieszczanych w Internecie utworów, ograniczonej zasadami dozwolonego użytku. Analiza prowadzona będzie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Internet a znaki towarowe

 • Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa

 • Znak towarowy w Internecie

 • Domeny internetowe

 • Sposoby rozwiązywania sporów

 • Sąd polubowny ds. domen internetowych

 • Przykłady z praktyki orzeczniczej

Celem modułu jest zaprezentowanie uczestnikom szkolenia sposobów ochrony prawnej znaków towarowych w Internecie a także sposobów rozwiązywania sporów o naruszenie praw do znaku towarowego.

Reklama w Internecie

 • Rodzaje reklamy w Internecie

 • Linki sponsorowane

 • Reklama na portalach społecznościowych

 • Spamming

 • Inne stosowane formy reklamy

 • Zasady reklamowania się w Internecie

Celem modułu jest zapoznanie uczestników szkolenia ze sposobami reklamowania się w Internecie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i nienaruszaniem praw własności intelektualnej.

Nieuczciwa konkurencja w Internecie

 • Rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji wykonywanych w Internecie

 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia konkurencji w sieci

W tej części szkolenia przedstawione zostaną czyny uznawane na gruncie przepisów prawa za przejaw stosowania nieuczciwej konkurencji i sposoby rozwiązywania sporów z uwzględnieniem specyfiki Internetu.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane za pomocą następujących technik i metod szkoleniowych:

 • Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej
 • Dyskusja moderowana
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analiza i rozwiązywanie case studies
 • Studium przypadków

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik akademicki w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego UŁ. Od 2006 r. pracownik kancelarii patentowej, gdzie zajmuje się doradztwem w dziedzinie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego a także prowadzeniem spraw przed Urzędem Patentowym RP oraz instytucjami międzynarodowymi w tym przed Urzędem do spraw Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa reklamy, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.