Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Prawo w biznesie

Przestrzeganie prawa konkurencji w przedsiębiorstwie

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Przestrzeganie prawa konkurencji w przedsiębiorstwie

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych w Polsce i w UE określających zasady uczciwej walki rynkowej.

Ponadto celami szkolenia są:

 • Omówienie przykładów niedozwolonych praktyk rynkowych
 • Prezentacja kompetencji organów nadzorujących obrót handlowy
 • Omówienie konsekwencji naruszenia prawa konkurencji

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie reguł prawa określających zasady konkurencji
 • Zidentyfikowanie jakie działania przedsiębiorstw konkurencyjnych naruszają interesy jego własnego przedsiębiorstwa
 • W toku swojej pracy będzie mógł rozpoznać działania mogące naruszać prawo konkurencji

Program szkolenia:

System ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce
 • Definicje (konkurencja, konsument, przedsiębiorca, itp.)

 • Instytucje zajmujące się kontrolą i nadzorem rynku towaru i usług w Polsce i UE

 • System ochrony prawnej konkurencji i konsumentów (uwagi wstępne)

Celem wprowadzenie jest przedstawienie uczestnikom zakresu regulacji prawnych obowiązujących w Polsce w zakresie prawa konkurencji w odniesienie do systemu ochrony konkurencji i konsumentów w UE.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy i definicje ustawowe

 • Katalog praktyk ograniczających konkurencję

 • Zakaz porozumień ograniczających konkurencję

 • Zakaz nadużywania pozycji dominującej

 • Ograniczanie koncentracji przedsiębiorców

 • Praktyki naruszające zbiorowy interes konsumentów

 • Postępowanie przed Prezesem UOKiK – rodzaje postępowań, możliwe sankcje

Celem tej części szkolenia jest prezentacja obowiązków i zakazów wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przykładzie dotychczas zidentyfikowanych
i sankcjonowanych przez UOKiK nieuczciwych praktyk rynkowych.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy i definicje ustawowe

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji

 • Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa 

 • Fałszywe lub wprowadzające w błąd oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług 

 • Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

 • Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy

 • Naśladownictwo produktów 

 • Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie

 • Utrudnianie dostępu do rynku

 • Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną

 • Nieuczciwa lub zakazana reklama

 • Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej

 • Odpowiedzialność cywilna i karna na gruncie ustawy

Głównym celem tej części szkolenia jest omówienie na przykładach zabronionych czynów nieuczciwej konkurencji. Ta część szkolenia będzie miała charakter warsztatowych (studium przypadków). Dzięki któremu uczestnicy nauczą się identyfikować nieuczciwe praktyki rynkowe.

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy i definicje ustawowe

 • Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów

 • Przesłanki do oceny bezpieczeństwa produktu

 • Polskie i Unijne normy przy ocenie bezpieczeństwa produktu

 • Obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów

 • Współpraca producentów i dystrybutorów z organami nadzoru w zakresie bezpieczeństwa produktów

 • Nadzór państwowy nad rynkiem towarów i usług w zakresie bezpieczeństwa produktów, sankcje dla producentów i dystrybutorów w przypadku naruszenia przepisów Ustawy

Celem tej części szkolenia jest omówienie przepisów prawa regulujących nadzór nad bezpieczeństwem produktów w Polsce i wymagań jakie są nałożone przez te przepisy prawa na sprzedawców, dystrybutorów, importerów i producentów.

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i znakowanie produktów

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy i definicje ustawowe

 • Znakowanie produktów, znak CE

 • Inne znaki jakości i bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce

 • Homologacje i inne certyfikaty

 • Obowiązki dystrybutora w zakresie znakowania produktów

 • Przebieg kontroli na terenie jednostki handlowej

Celem tej części szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków uczestników obrotu handlowego w zakresie znakowania produktów pod kątem zgodności z normami PN i EN i znakowanie produktów znakiem CE.