Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Zarządzanie jakością

Six Sigma Green Belt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Six Sigma Green Belt

Cele szkolenia:

 • Poznanie metodyki usprawniania procesów w cyku DMAIC Lean Six Sigma
 • Poznanie i zastosowanie w praktyce podstawowych narzędzi analizy i usprawniania procesów
 • Umiejętność identyfikacji w organizacji możliwości usprawnień i obszarów nieefektywnie funkcjonujących
 • Praktyczne poznanie w jaki sposób skutecznie wprowadzać zmiany i usprawnienia w organizacji
 • Zbudowanie i wdrożenie systemu miar pozwalających na skuteczne zarządzanie i kontrolę usprawnionego procesu oraz jego dalsze doskonalenie w oparciu o mierniki i dane

Dodatkowym celem szkolenia jest usprawnienie wybranego procesu organizacji, w pełnym cyklu DMAIC począwszy od określenia i zdefiniowania problemu oraz poziomu oczekiwanego usprawnienia, aż po wdrożenie usprawnienia i podsumowanie uzyskanych rezultatów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie najbardziej skutecznej metodyki doskonalenia procesów biznesowych
 • Standaryzacja w zakresie prowadzenia wszelkich projektów usprawniających
 • Poznanie i rozpowszechnienie potężnych i niezwykle skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych do usprawniania procesów
 • Oparcie wszelkich usprawnień i zmian na danych z możliwością oceny i weryfikacji osiągniętych rezultatów usprawnień
 • Uzyskanie wymiernych korzyści z usprawnienia wybranego procesu jeszcze w trakcie trwania szkolenia
 • Ukierunkowanie wprowadzanych usprawnień na klienta, w celu zwiększenia jego zadowolenia oraz korzyści dla firmy
 • Szybsze niż konkurenci i bardziej skuteczne usprawnienie procesów biznesowych

Program szkolenia:

Sesja 1

Faza Define - w ramach tego modułu uczestnicy poznają podstawy filozofii Lean Six Sigma, dowiedzą się jak poprawnie zdefiniować problem w procesie lub organizacji oraz go opisać przy wykorzystania Karty Projektu, jak w sposób wymierny określić cel usprawnień, zachowując przy tym perspektywę klienta, a także ilościowo wycenić korzyści, które przyniesie projekt usprawniający; w ramach tego modułu uczestnicy dowiedzą się również jak skutecznie zorganizować projekt usprawniający oraz jak podzielić role w projekcie.

Celem tego modułu jest poprawne opisanie rozwiązywanego problemu oraz zdefiniowanie celu usprawnień oraz zorganizowanie projektu usprawniającego.

 • Geneza Lean Six Sigma
 • Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
 • Lean Six Sigma na tle innych systemów zarządzania
 • Korzyści z zastosowania narzędzi Lean Six Sigma
 • Klient procesu i orientacja na klienta
 • Proces DMAIC
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
 • Tworzenie dokumentacji projektowej (Project Charter)
 • Analiza kosztów i korzyści (CBA – Cost Benefis Analysis)
 • Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
 • Pozyskiwanie głosu klienta (VOC – Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ – Critical to Quality)
 • Zastosowanie QFD – Quality Function Deployment oraz modelu Kano

 

Faza Measurew ramach tego modułu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób udokumentować i opisać proces biznesowy, jak również jak określić i zmierzyć poziom spełnienia wymagań klienta danego procesu. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób zaprojektować system pomiarowy dla procesu, dzięki czemu będzie możliwe zebranie konkretnych danych pozwalających na analizę problemu i zaprojektowanie docelowego rozwiązania.

Celem tego modułu szkolenia jest udokumentowanie i zmapowanie procesu biznesowego, określenie wymagań klientów wobec procesu, opracowanie i ustanowienie sytemu pomiarowego dla procesu oraz zebranie niezbędnych danych dotyczących procesu.

 • Pojęcie strumienia wartości
 • Mapowanie procesu w praktyce
 • Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)
 • Drzewo CTQ/proces
 • Definiowanie miar dla CTQ
 • Typy danych i ich ograniczenia
 • Podstawowe pojęcia i wzory statystyczne
 • Tworzenie systemu pomiarowego procesu
 • Plan zbierania danych (Data Collection Plan)
 • Zasady próbkowania statystycznego
 • MSA - analiza systemu pomiarowego
 • Minitab - wprowadzenie do aplikacji
 • Test po zakończeniu modułu

 

Sesja 2

Faza Analyzew ramach tego modułu uczestnicy poznają podstawowe narzędzia Lean Six Sigma, pozwalające na zidentyfikowanie źródeł nieefektywności i zmienności w procesie, przeanalizowanie ich przyczyn i określenie ewentualnych zależności przyczynowo-skutkowych; w ramach tego modułu uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności narzędzia statystycznego Mintab, wspierającego uczestników w trakcie realizacji szkolenia

Celem modułu jest poznanie przez uczestników narzędzi analitycznych oraz narzędzia Minitab do analizy statystycznej danych; w ramach modułu uczestnicy będą analizować własne dane zebrane w ramach fazy Measure, w celu ustalenia obszarów nieefektywności oraz przyczyn zmienności w procesie.

 • Analiza mapy procesu
 • Analiza graficzna danych
 • Koncepcja Lean
 • Główne źródła marnotrawstwa (muda)
 • Ocena wydolności procesu dla danych dyskretnych
 • Ocena wydolności procesu dla danych ciągłych
 • Benchmarking
 • Zastosowanie analizy Pareto
 • Diagram Ishikawy (Fish bone)
 • Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)
 • Identyfikacja przyczyn zmienności
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi
 • Podstawowe testy statystyczne
 • Ustalenie celu dla usprawnień
 • Minitab - analizy statystyczne
 • Test po zakończeniu modułu

Sesja 3

Faza Improvew ramach tego modułu uczestnicy poznają narzędzia pozwalające zaprojektować rozwiązanie docelowe i zweryfikować statystycznie jego skuteczność; w ramach tego modułu uczestnicy dowiedzą się jak zaprojektować i przeprowadzić eksperyment statystyczny oraz jak zasymulować działanie usprawnionego procesu

Celem tego modułu jest poznanie narzędzi i metod pozwalających na zaprojektowanie docelowego rozwiązania usprawniającego proces; uczestnicy poznają narzędzia i stosują je w praktyce w ramach własnego projektu usprawniającego.

 • Analiza przyczyn zmienności
 • Projektowanie eksperymentów (DOE – Design of Experiment)
 • Rodzaje DOE i ich zastosowanie
 • Redukcja wielkości eksperymentu
 • Ustalenie tolerancji operacyjnych
 • Pull production, Takt time
 • Heijunka i Jidoka
 • Kanban
 • SMED, TPM
 • Kaizen
 • Test po zakończeniu modułu

 

Faza Controlw ramach tego modułu uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zaprojektować ciągłej system kontroli usprawnionego procesu oraz jak ocenić rzeczywiste rezultaty usprawnienia procesu i realizacji założonego celu usprawnień.

Celem tego modułu jest poznanie przez uczestników sposobu weryfikacji rzeczywistych rezultatów projektu usprawniającego, jak również zaprojektowanie i wdrożenie systemu pomiaru i kontroli usprawnionego procesu, który zapobiegnie powrotowi do stanu z przed rozpoczęcia projektu usprawniającego.

 • Analiza systemu pomiarowego dla zmiennych
 • Pomiar wydolności procesu usprawnionego
 • Audyty kontrolne
 • Limity kontrolne versus limity specyfikacji
 • Wykresy kontrole dla danych ciągłych
 • Wykresy kontrole dla danych dyskretnych
 • Projektowanie dashboardu
 • Raportowanie danych w ramach systemu zarządzania procesami w firmie
 • Mistake Proofing
 • Balanced Score Card
 • Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem (FMEA)
 • Test sprawdzający wiedzę

 

Certyfikat

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie. Natomiast uzyskanie certyfikatu Green Belt jest możliwe przy pozytywnym zaliczeniu testów, pełnej frekwencji na zajęciach oraz co najważniejsze obronie projektu, nad którym uczestnik pracował w trakcie trwania trzymiesięcznej sesji. Projekty poddane zostaną ocenie merytorycznej i w przypadku zaliczenia uczestnik uzyskuje Certyfikat Green Belta.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym projektem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne.

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Certified Green Belt muszą wdrożyć rozwiązania jednego zidentyfikowanego problemu w swoim przedsiębiorstwie w pełnym cyklu DMAIC. Następnie na podstawie przekazanych przez uczestnika materiałów dokumentujących zrealizowanie projektu usprawniającego wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów, jakie przynieśli na salę szkoleniową razem z sobą.

Prowadzący szkolenie:

Magister ekonomii, doświadczony menedżer projektów, Six Sigma Black Belt, doświadczony trener i autor wielu szkoleń. Coach, supervisor i audytor.
Pełnił i nadal pełni rolę kierownika przekrojowych projektów strategicznych w instytucjach finansowych. Prowadził projekty usprawniające procesy wykorzystując najnowocześniejsze metodyki zarządzania – Six Sigma, Lean Management oraz Kaizen. Usprawnił wiele procesów, prowadząc interdyscyplinarne, od 8 do 20 osobowe zespoły w wielu równoległych projektach. Prowadził programy strategiczne skupiające kluczowe projekty w firmie. Analizował , doskonalił i automatyzował zarówno proste procesy bankowości detalicznej (w tym również procesy produkcyjne – personalizacji kart płatniczych), jak i złożone procesy bankowości korporacyjnej. Na projektach usprawniających zaoszczędził ponad 10 mln PLN. Projektował nowe procesy i wdrażał nowe produkty, dodając nową wartość biznesową w złożonej organizacji. Wdrażał zarządzanie procesowe w wielu istotnych obszarach banku, a także systemy ciągłego doskonalenia biznesu i architekturę procesów.
Prowadził szkolenia z zakresu narzędzi jakości (Six Sigma, Lean i Kaizen), usprawniania procesów, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zmianami oraz umiejętności menedżerskich - ponad 250 pracowników. Szkolił również Green Beltów, White Beltów i Junior Project Managerów w sektorze bankowym i sektorze produkcji.
Posiada wiele certyfikatów z zakresu zarządzania projektami, procesami, Lean Management oraz Kaizen, a także z coachingu menedżerskiego, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia szkoleń.