Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Zarządzanie jakością

Skuteczne narzędzia i metody rozwiązywania problemów jakościowych i produkcyjnych

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Skuteczne narzędzia i metody rozwiązywania problemów jakościowych i produkcyjnych

Cele szkolenia:

 • Pokazanie uczestnikom wizji organizacji jako „naczyń połączonych” oraz metody definiowania wspólnych celów dla różnych, czasami pozornie wcale ze sobą niepowiązanych, działów (czyli wstęp do podejścia procesowego)
 • Nabycie przez uczestników umiejętności identyfikowania najgroźniejszych dla danego procesu problemów jakościowych
 • Pokazanie uczestnikom technik szukania przyczyn zidentyfikowanych problemów oraz podejmowania właściwych działań korygujących/zapobiegawczych
 • Zaprezentowanie uczestnikom założeń filozofii 5S oraz zasad wdrożenia tej filozofii
  w organizacji
 • Zaprezentowanie uczestnikom założeń filozofii Kaizen oraz zasad wdrożenia tej filozofii w organizacji
 • Pokazanie uczestnikom „siły prewencji” i zasadności tworzenia i testowania DRP
 • Pokazanie uczestnikom podstawowych błędów jakie są popełniane podczas komunikacji tematów jakościowych i produkcyjnych oraz jak w sposób „przyjazny” komunikować nawet negatywne informacje jakościowe i produkcyjne
 • Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie rozwiązywania przygotowanych ćwiczeń

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Podniesienie poziomu fachowej wiedzy dotyczącej tworzenia i doskonalenia funkcjonowania nowoczesnej organizacji
 • Nabycie przez uczestników umiejętności łączenia działów w organizacji, czyli organizacja jako „naczynia połączone”
 • Pozyskanie nowych umiejętności identyfikowania problemów, szukania ich przyczyn oraz wprowadzania skutecznych rozwiązań
 • Poprawa komunikacji i kontaktów z Klientami dzięki skutecznym działaniom poreklamacyjnym
 • Pozyskanie nowych umiejętności interpersonalnych pozwalających na lepszą komunikację tematów jakościowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie
 • Stworzenie dla firm DRP, co pozwoli na spokojne, ale skuteczne działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej

Program szkolenia:

FMEA (Failure Mode And Effects Analysis)
 • Co to jest FMEA
 • Cele FMEA
 • Rodzaje FMEA i ich zastosowanie
 • FMEA w praktyce, czyli jak wykonać analizę
 • Praktyczne wskazówki do wykonywania FMEA
 • RPN jako narzędzie identyfikacji kluczowych problemów jakościowych
Mini-wykład pozwoli na zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej FMEA i je zastosowań. Natomiast wykonana w praktyce analiza pozwoli na sprawdzenie nabytych umiejętności i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z wykonaniem FMEA.

Narzędzia jakości
 • Czym w praktyce są narzędzi jakości?
 • Diagram procesu – tworzenie i zastosowanie
 • Karta kontrolna – tworzenie i zastosowanie
 • Arkusz analityczny – tworzenie i zastosowanie
 • Diagram Ishikawy – tworzenie i zastosowanie
 • Diagram Pareto – tworzenie i zastosowanie
 • Histogram – tworzenie i zastosowanie
 • Punktowy diagram korelacji – tworzenie i zastosowanie
Mini wykład pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej dotyczącej narzędzi jakościowych, celu ich stosowania i poznania sytuacji kiedy mogą być użyteczne. Natomiast ćwiczenia z ich wykorzystaniem pozwolą na dostrzeżenie jak bardzo są przydatne podczas identyfikacji przyczyn problemów jakościowych.

RCA (root cause analysis), czyli eliminowanie prawdziwej przyczyny niezgodności
 • Etapy przeprowadzania RCA
 • Błędy popełniane najczęściej na każdym etapie
 • Metody zbierania faktów i ocena kiedy informacja jest „faktem”
 • Metody zbierania informacji od ludzi
 • Rejestrowanie i analiza przyczyn potencjalnych niezgodności jako metoda obniżenia kosztów jakości w przedsiębiorstwie
Mini wykład połączony z moderowaną przez prowadzącego dyskusją. Praktyczna analiza wybranych przez uczestników szkolenia problemów jakościowych (najczęściej trudniejszych przypadków reklamacji).

Siła prewencji – czyli dlaczego warto zapobiegać, zamiast korygować?
 • Zasada 1:10:100
 • Piramida Heinricha
 • Różnica pomiędzy działaniem korekcyjnym, korygującym i zapobiegawczym
Mini wykład i dyskusja moderowana przez prowadzącego zasadności prewencji nad „gaszeniem pożarów”. Zasada 1:10:100 pozwoli na praktyczne, bo w przełożeniu na gotówkę, spojrzenie na zalety działań zapobiegawczych i korygujących. Ćwiczenia praktyczne pozwala uczestnikom nabyć umiejętność odróżniania działania korekcyjnego od korygującego.

Podejście procesowe – czyli firma jako „naczynia połączone”

 • Określenie głównego celu firmy
 • „Stare” podejście do celów firmy
 • Jak nie powinna funkcjonować nowoczesne firma – czyli „podejście działowe” i cele działów
 • Jak powinna funkcjonować nowoczesne firma – czyli organizacja jako „naczynia połączone”
 • Określanie celów dla różnych działów w firmie, które wchodzą w skład jednego lub kilku procesów
 • Określanie wskaźników, które mówią cokolwiek, czyli cele SMART
Celem tej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania nowoczesnej firmy i określenia jej celów, a także zaproponowanie własnych, które chcieliby wprowadzić w firmie.

5S – optymalizacja i uporządkowanie stanowiska pracy
 • Istota 5S?
 • Cel wdrożenia 5S
 • Zasady wdrażania 5S w obszarach produkcyjnych i biurowych
 • Praktyczne wskazówki przy wdrożeniu 5S
 • Audity 5S i ciągłe doskonalenie
Mini wykład dający uczestnikom podstawę teoretyczną dotyczącą filozofii 5S. Przedstawienie praktycznych wskazówek i przykładów pozwoli na lepsze zrozumienie tematu, a ćwiczenie polegające na aranżacji wg filozofii 5S wybranego obszaru pozwoli na sprawdzenie jej  zrozumienia.

Kaizen – czyli „innowacyjność”
 • Istota metody Kaizen?
 • Cel wdrożenia Kaizen
 • Zasady wdrażania Kaizen w obszarach produkcyjnych
 • Praktyczne wskazówki przy wdrożeniu Kaizen
Mini wykład dający uczestnikom podstawę teoretyczną dotyczącą filozofii Kaizen. Przedstawienie praktycznych wskazówek i przykładów pozwoli na lepsze zrozumienie tematu, a ćwiczenie polegające na „innowacyjności” w stosunku do wybranych obszarów czy obiektów pozwoli na sprawdzenia zrozumienia filozofii Kaizen.

DRP – plan działania w sytuacjach kryzysowych
 • Czym jest DRP i po co się go tworzy?
 • Zespół ds. działania w sytuacjach kryzysowych i jego kompetencje
 • Sytuacje, które należy uwzględnić w DRP
 • Testowanie sytuacji opisanych w DRP
Mini wykład pozwoli na zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczących celowości i zasad tworzenia DRP. Ćwiczenie praktyczne polegające na stworzeniu planu DRP dla wybranych sytuacji pozwoli uczestnikom na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z tym tematem.

Komunikacja
 • Co najczęściej komunikujemy w kwestiach jakościowych i produkcyjnych, a co powinniśmy komunikować
 • Metody upominania pracowników
 • Co chcemy powiedzieć, co mówimy, a co słyszy odbiorca?
 • Rola przełożonego w kwestiach jakościowych
 • Użyteczność komunikatu jakościowego i produkcyjnego  dla odbiorcy
 • 1 obrazek to więcej niż 100 słów
Mini wykład połączony z moderowaną przez prowadzącego dyskusją. Ćwiczenie dotyczące skuteczności przekazywania informacji pokaże uczestnikom jak ważne jest przygotowywanie tych samych informacji w różny sposób dla różnych grup docelowych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy. Uczestnicy biorą w nim aktywny udział, wykonując wiele ćwiczeń, uczestnicząc w dyskusjach. Podczas szkolenia uczestnicy  większość poznanych narzędzi czy metod analizy zastosują w praktyce,  w postaci zadań do wykonania. Elementy uzupełniające i rozszerzające wiedzę to mini wykłady i prezentacje multimedialne. Ważną rolę odgrywają dyskusje moderowane przez prowadzącego, poświęcone wybranym zagadnieniom, w których uczestnicy biorą aktywny udział.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują kopie ćwiczeń (na podane adresy mailowe), co umożliwi im powrót do nich w późniejszym terminie i ponowne,  przeanalizowanie całości lub wybranych fragmentów.

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako kierownik działu produkcji w zakładach produkcyjnych międzynarodowych koncernów. Następnie zdobytą wiedzę postanowiła wykorzystać w jakości. Od kilku lat pracuje jako Kierownik Działu Jakości i Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, obecnie Kierownik Projektów Optymalizacyjnych i Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania w koncernach poligraficznych. Pracując z ludźmi w obszarze produkcyjnym, a później szkoląc ich z jakościowych zagadnień poznała realia pracy w dwóch będących z założenia w konflikcie strukturalnym komórkach firmy i była w stanie je ze sobą pogodzić. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje podczas wdrożeń systemów zarządzania (m.in. wg norm ISO), optymalizacji jakości i innych procesów firmie oraz do wdrożeń elementów Lean Manufacturing i Six Sigma w przedsiębiorstwach.