Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Zarządzanie jakością

Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym - zasady organizacji, funkcje i zadania kontroli jakości

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym - zasady organizacji, funkcje i zadania kontroli jakości

Cele szkolenia:

 • Stworzenie nowoczesnego działu zarządzania jakością jako podstawowego źródła informacji zwrotnej o procesie oraz wykorzystania tych danych do doskonalenia organizacji
 • Pokazanie zadań osób związanych z jakością – czyli „prawdy i mity” dotyczące działu Kontroli Jakości
 • Pokazanie uczestnikom miejsc generowania kosztów jakości i udziału ich poszczególnych rodzajów w kosztach jako całości
 • Pokazanie uczestnikom wizji organizacji jako „naczyń połączonych” oraz metody definiowania wspólnych celów dla różnych, czasami pozornie wcale ze sobą niepowiązanych, działów (czyli wstęp do podejścia procesowego)
 • Nabycie przez uczestników umiejętności identyfikowania najgroźniejszych dla danego procesu problemów jakościowych
 • Pokazanie uczestnikom technik szukania przyczyn zidentyfikowanych problemów oraz podejmowania właściwych działań korygujących/zapobiegawczych
 • Poszerzenie wiedzy uczestników na temat nadzoru nad aparaturą kontrolno – pomiarową oraz błędów pomiaru
 • Zaprezentowanie metod wizualizacji tematów jakościowych w przedsiębiorstwie (dla różnych grup docelowych)
 • Pokazanie uczestnikom podstawowych błędów jakie są popełniane podczas komunikacji tematów jakościowych oraz jak w sposób „przyjazny” komunikować nawet negatywne informacje jakościowe
 • Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie rozwiązywania przygotowanych ćwiczeń

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Podniesienie poziomu fachowej wiedzy dotyczącej tworzenia/doskonalenia funkcjonowania nowoczesnego działu zarządzania jakością
 • Nabycie przez uczestników umiejętności łączenia działów w organizacji, czyli organizacja jako „naczynia połączone”
 • Pozyskanie nowych umiejętności identyfikowania problemów, szukania ich przyczyn oraz wprowadzania skutecznych rozwiązań
 • Poprawa komunikacji i kontaktów z Klientami dzięki skutecznym działaniom poreklamacyjnym
 • Pozyskanie nowych umiejętności interpersonalnych pozwalających na lepszą komunikację tematów jakościowych w przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

Istota jakości

 • Zmiana pojęcia „jakość” na przestrzeni czasu
 • Parametry jakości
 • Jaka jakość jest wystarczająca? – ćwiczenie praktyczne

Mini wykład i dyskusja moderowana przez prowadzącego dotycząca znaczenia słowa „jakość”. Ćwiczenie praktyczne pozwala uczestnikom na ocenę, jaki poziom jakości jest lub nie jest akceptowalny.

 

„Prawdy i mity” – czyli czym zajmuje się dział kontroli jakości?

 • Czym różni się „Dział Kontroli Jakości” od „Działu Zapewnienia Jakości”?
 • Zadania Działu Zapewnienia Jakości

Dyskusja moderowana przez prowadzącego podczas której uczestnicy określają czym powinien zajmować się nowoczesny Dział Zapewnienia Jakości. Na koniec dyskusji uczestnicy określają propozycje zmian w zadaniach jakie są przypisane do ich działów jakościowych, których wdrożenie zaproponują w swoich organizacjach.

 

Koszty jakości

 • Model kosztów jakości wg normy ISO 9004
 • Koszty zewnętrznego zarządzania jakością
 • Koszty wewnętrznego zarządzania jakością
 • Zasada 1:10:100

Dzięki tej części szkolenia poznasz rozkład kosztów jakości w przedsiębiorstwie. Uczestnicy oceniają jak te koszty rozkładają się w ich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zasada 1:10:100 obrazuje pożądany stosunek kosztów prewencji do kosztów korekty oraz ich wielkość.

 

Cele jakości

 • Określenie głównego celu firmy
 • „Stare” podejście do celów jakościowych
 • Jak nie powinna funkcjonować nowoczesne firma – czyli „podejście działowe” i cele działów
 • Jak powinna funkcjonować nowoczesne firma – czyli organizacja jako „naczynia połączone”
 • Określanie celów dla różnych działów w firmie, które wchodzą w skład jednego lub kilku procesów
 • Określanie wskaźników, które mówią cokolwiek, czyli cele SMART

Mini wykład połączony z moderowaną przez prowadzącego dyskusją. Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania nowoczesnej firmy i sami określają cele, jakich wprowadzenie zaproponują w swoich organizacjach.

 

FMEA (Failure Mode And Effects Analysis)

 • Co to jest FMEA?
 • Cele FMEA
 • Rodzaje FMEA i ich zastosowanie
 • FMEA w praktyce, czyli jak wykonać analizę
 • Praktyczne wskazówki do wykonywania FMEA
 • RPN jako narzędzie identyfikacji kluczowych problemów jakościowych

Mini-wykład pozwoli na zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej FMEA i jej zastosowań. Natomiast wykonana w praktyce analiza pozwoli na sprawdzenie nabytych umiejętności i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z wykonaniem FMEA.

Narzędzia jakości

 • Narzędzia doskonalenia jakości
 • Diagram procesu – tworzenie i zastosowanie
 • Karta kontrolna – tworzenie i zastosowanie
 • Arkusz analityczny – tworzenie i zastosowanie
 • Diagram Ishikawy – tworzenie i zastosowanie
 • Diagram Pareto – tworzenie i zastosowanie
 • Histogram – tworzenie i zastosowanie
 • Punktowy diagram korelacji – tworzenie i zastosowanie

Ten moduł szkolenia pozwoli na zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej narzędzi jakościowych, celu ich stosowania i sytuacji kiedy mogą być użyteczne. Natomiast ćwiczenia z wykorzystaniem niektórych z nich pozwolą na dostrzeżenie ich „mocy” podczas identyfikacji przyczyn problemów jakościowych.

Wiarygodność pomiaru i aparatura kontrolno - pomiarowa

 • Kiedy system pomiarowy spełnia swoje funkcje, a kiedy nie?
 • Przyczyny niedokładności pomiarów

Ta część szkolenia pozwoli na zdobycie wiedzy teoretycznej i przyswojenie niezbędnych definicji, których znajomość jest konieczna do prawidłowej oceny poprawnego działania systemu pomiarowego. Moderowana dyskusja i ćwiczenie praktyczne pozwoli na ocenę systemów zarządzania aparaturą kontrolno – pomiarową oraz analizie błędów pomiaru w organizacjach uczestników.

 

RCA (root cause analysis), czyli eliminowanie prawdziwej przyczyny niezgodności

 • Etapy przeprowadzania RCA
 • Błędy popełniane najczęściej na każdym etapie
 • Metody zbierania faktów i ocena kiedy informacja jest „faktem”
 • Metody zbierania informacji od ludzi
 • Rejestrowanie i analiza przyczyn potencjalnych niezgodności jako metoda obniżenia kosztów jakości w przedsiębiorstwie

Ten moduł szkoleniowy to praktyczna analiza wybranych przez uczestników szkolenia problemów jakościowych (najczęściej trudniejszych przypadków reklamacji).

 

Komunikacja w jakości oraz wizualizacja tematów jakościowych w obszarze produkcyjnym

 • Co najczęściej komunikujemy w kwestiach jakościowych, a co powinniśmy komunikować?
 • Metody upominania pracowników
 • Co chcemy powiedzieć, co mówimy, a co słyszy odbiorca?
 • Rola przełożonego w kwestiach jakościowych
 • Użyteczność komunikatu jakościowego dla odbiorcy
 • 1 obrazek to więcej niż 100 słów

Mini wykład połączony z moderowaną przez prowadzącego dyskusją. Ćwiczenie dotyczące skuteczności przekazywania informacji pokaże uczestnikom jak ważne jest przygotowywanie tych samych informacji w różny sposób dla różnych grup docelowych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy. Uczestnicy biorą w nim aktywny udział, wykonując wiele ćwiczeń, uczestnicząc w dyskusjach. Podczas szkolenia uczestnicy większość poznanych narzędzi czy metod analizy zastosowują w praktyce, w postaci ćwiczeń. Elementy uzupełniające i rozszerzające wiedzę to mini wykłady i prezentacje multimedialne. Ważną rolę odgrywają dyskusje moderowane przez prowadzącego, poświęcone wybranym zagadnieniom, w których uczestnicy biorą aktywny udział.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują kopie ćwiczeń (na podane adresy mailowe), co umożliwi im powrót do nich w późniejszym terminie i ponowne, przeanalizowanie całości lub wybranych fragmentów.

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako kierownik działu produkcji w zakładach produkcyjnych międzynarodowych koncernów. Następnie zdobytą wiedzę postanowiła wykorzystać w jakości. Od kilku lat pracuje jako Kierownik Działu Jakości i Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, obecnie Kierownik Projektów Optymalizacyjnych i Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania w koncernach poligraficznych. Pracując z ludźmi w obszarze produkcyjnym, a później szkoląc ich w zakresie jakościowych zagadnień poznała realia pracy w dwóch, będących z założenia w konflikcie strukturalnym komórkach firmy i była w stanie je ze sobą pogodzić. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje podczas wdrożeń systemów zarządzania (m.in. norm ISO), optymalizacji jakości i innych procesów firmie oraz do wdrożeń elementów Lean Manufacturing i Six Sigma w przedsiębiorstwach.