Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Szkolenia językowe

Business English Workshops

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Business English Workshops

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w relacjach zawodowych
 • Rozwinięcie umiejętności związanych z komunikacją bezpośrednią, mailową i telefoniczną, zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki
 • Zdobycie umiejętności aktywnego i przekonującego komunikowania się w międzynarodowym środowisku

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie pewności siebie w relacjach wymagających posługiwania się językiem angielskim
 • Umiejętność budowania jasnych i czytelnych komunikatów dostosowanych do potrzeb różnorodnych relacji biznesowych
 • Poznanie niezbędnego słownictwa w zakresie poprawnego konstruowania komunikatu językowego
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych

Program szkolenia:

Firma i stanowisko w pracy

 • Opisywanie swojej dotychczasowej historii zawodowej
 • Planowanie ścieżki kariery
 • Prezentacja własnej osoby i stanowiska
 • Omawianie obowiązków i zakresu odpowiedzialności
 • Prezentowanie własnej firmy, jej historii, kultury i celów

W tej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z określeniem profilu działalności firmy oraz pozycji zawodowej i zakresem obowiązków jej pracowników. Omówiona zostanie również kwestia prezentowania własnej firmy, przydatna podczas nawiązywania relacji z nowymi partnerami w biznesie.
 

Prezentacje

 • Organizacja informacji
 • Przydatne sformułowania
 • Przykłady najczęściej popełnianych błędów
 • Czytelny przekaz informacji i emfaza
 • Opisywanie i interpretowanie grafów i wykresów, danych liczbowych, tendencji, zmian
 • Przedstawianie ogólnego zarysu omawianej kwestii
 • Prawidłowa wymowa i intonacja

Prezentacje są nieodzownym sposobem przekazu informacji w biznesie. W tej części szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość przyswojenia sobie wiedzy, umiejętności i słownictwa oraz struktur gramatycznych, które pozwolą im tworzyć klarowne i interesujące prezentacje, a także przedstawiać je.

 

Korespondencja mailowa i rozmowy telefoniczne

Korespondencja mailowa

 • Prawidłowy układ e-maili
 • Mail formalny i nieformalny
 • Unikanie błędów językowych
 • Niezbędne struktury gramatyczne
 • Przydatne i popularne wyrażenia

 

Rozmowy telefoniczne:

 • Przedstawianie się i omawianie celu rozmowy
 • Problemy komunikacyjne
 • Pozostawianie wiadomości na automatycznej sekretarce
 • Reklamacje i zażalenia
 • Ustalanie terminu spotkania
 • Składanie propozycji
 • Przydatne wyrażenia

Żadna firma w XXI wieku nie mogłaby funkcjonować bez możliwości komunikacji telefonicznej i internetowej. W tej części szkolenia uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać te kanały komunikacji, jak przekazywać informację, jak zrozumieć innych posługujących się językiem angielskim i jak być zrozumianym.

 

Spotkania biznesowe

 • Przewodniczenie w spotkaniu
 • Określanie celów spotkania
 • Proszenie o komentarze
 • Wyjaśnienia
 • Wyrażanie opinii
 • Składanie ofert i propozycji
 • Burza mózgów
 • Przydatne sformułowania

W tej części szkolenia słuchacze poznają słownictwo przydatne podczas prowadzenia spotkań i dyskusji, a także nauczą się wyrażeń pozwalających na kierowanie rozmową, składanie wyjaśnień i propozycji.

 

Negocjacje

 • Przedstawianie oferty
 • Opisywanie wad i zalet oferty, usługi lub produktu
 • Osiąganie kompromisu
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Przydatne wyrażenia

Ta część szkolenia poświęcona jest negocjacjom. Uczestnicy nauczą się w niej przedstawiania ofert, słownictwa przydatnego podczas sytuacji konfliktowych pozwalających na osiągnięcie kompromisu i uzyskanie korzystnych rezultatów.

 

Prognozowanie, planowanie i spekulowanie na temat przyszłości

 • Opisywanie celów indywidualnych i celów firmy
 • Prognozowanie
 • Przewidywanie i omawianie alternatywnych wariantów i scenariuszy
 • Planowanie
 • Szacowanie ryzyka
 • Komentowanie najnowszych wydarzeń i trendów w biznesie

W tej części szkolenia uczestnicy poznają konstrukcje gramatyczne i słownictwo pozwalające im na tworzenie prognoz i spekulowania na temat przyszłości, jak również swobodne komentowanie obecnej sytuacji na rynku.