Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Sprzedaż

Techniki sprzedaży z elementami negocjacji

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Techniki sprzedaży z elementami negocjacji

Cele szkolenia:

 • Wzrost umiejętności sprzedażowych
 • Poznanie zasad planowania i przygotowania wszystkich etapów procesu sprzedaży
 • Poznanie zasad nawiązania kontaktu i znaczenia komunikacji interpersonalnej podczas pierwszej wizyty w budowaniu partnerskich relacji z odbiorcą
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania jawnych i ukrytych potrzeb klienta
 • Wskazanie zasad przekonywującej prezentacji: firmy, siebie, oferty handlowej oraz argumentacji parametrów handlowych w negocjacjach
 • Dostarczenie umiejętności weryfikowania uprawnień partnera negocjacyjnego i docierania do rzeczywistych decydentów po stronie zakupowej
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i z porażkami w sprzedaży oraz ich przełożenia w przyszłości na sukces
 • Praktyczne zastosowanie poznanych strategii i taktyk negocjacyjnych, dostosowanych do osobowości i charakteru komunikacji interpersonalnej kupującego

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Podniesienie kompetencji sprzedażowych oraz fachowej wiedzy dotyczącej technik sprzedaży, co znajdzie przełożenie na większą świadomość i efektywność w procesie obsługi kupujących
 • Pozyskanie przez uczestników nowych umiejętności interpersonalnych i poznanie konkretnych metod pracy z różnymi, pod względem charakteru, grupami odbiorców
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania w realnych sytuacjach zawodowych określonych zasad komunikacji oraz narzędzi stosowanych w negocjacjach sprzedażowych i znaczące podniesienie efektywności sprzedażowej
 • Wzrost pewności siebie oraz świadomości kompetencji zawodowych uczestników, co pozwoli w przyszłości na skuteczne pozyskiwanie większej liczby klientów w sytuacji ostrej walki konkurencyjnej na rynku

Program szkolenia:

Kompetencje komunikacyjne w sprzedaży czyli jak komunikować się z klientem

 • Pierwsze wrażenie – wygląd, postawa, wyraz twarzy, ton głosu, kontakt wzrokowy, odpowiednie zachowanie dopasowane do rozmówcy
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – komunikat głosowy i zachowania pozawerbalne
 • Znaczenie głosu w negocjacjach bezpośrednich i telefonicznych
 • Sztuka mówienia a sztuka rozmawiania
 • Zasady efektywnej komunikacji – zainteresowanie, koncentracja na celach, sprawdzanie zrozumienia, ocena komunikatów, neutralizacja uczuć
 • Bariery komunikacji – wybiórcze słuchanie, różne znaczenie słów, ignorowanie sprzecznych informacji, uprzedzenia, nadmierna emocjonalność
 • Style komunikacji: podstawowe wymiary, charakterystyczne zachowania, silne strony i źródła problemów oraz ich eliminowanie w procesie sprzedaży

Ten moduł pozwoli uczestnikom na poznanie narzędzi komunikacji i umiejętności odbierania i interpretacji komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Wiedza ta o potrzebach, celach i emocjach partnera negocjacyjnego, jak również poznanie wymiarów stylów interpersonalnych pozwoli na lepszą komunikację z partnerem negocjacyjnym i podniesienie skuteczności w negocjacjach sprzedażowych.

 

Kompetencje psychologiczne w sprzedaży, czyli sztuka pozyskania klienta i budowania długotrwałej relacji

 • Modele sprzedaży dopasowane do klientów
 • Typologia klientów
 • Partnerska relacja sprzedaży
 • Budowanie wiarygodności w oczach klienta – racjonalna argumentacja
 • Nawiązanie więzi emocjonalnej i przyjaźni
 • Umiejętność finalizowania transakcji – sztuka wywierania pozytywnego wpływu
 • Ponowienie cyklu sprzedaży – zasady budowy długoterminowych relacji
 • Polecenia i rekomendacje klienta – baza do rozwoju sprzedaży

Dzięki tej części uczestnicy rozwiną umiejętności budowania właściwego poziomu emocji między partnerami, już podczas pierwszego kontaktu oraz poznają warunki konieczne dla utrzymania trwałych relacji handlowych w długim okresie czasu. 

 

Kompetencje w sprzedaży, czyli sztuka przekonania klienta do dokonania zakupu

 • Przygotowanie wizyty
 • Analiza firmy i klienta – wywiad, materiały publikowane, historia współpracy, wyjściowe pozycje negocjacyjne, cele i motywacje partnera
 • Dotarcie do rzeczywistego decydenta
 • Rozmowa telefoniczna – 5 obowiązkowych pierwszych zdań
 • Organizacja i umówienie spotkania
 • Definicja celów - cele mierzalne i realne do uzyskania
 • Analiza potrzeb klienta
 • Rzeczywista jednostka decyzyjna
 • Potrzeby klienta: jawne i ukryte; psychologiczne, proceduralne i merytoryczne
 • Motywacje zakupu - potrzeby a wartości
 • Cztery strony informacji – wiadomość „Ja”, wiadomość „Ty”, treść rzeczowa, apel
 • Narzędzia skutecznego słuchania:
 • parafraza, czyli powtórzenie kluczowych sformułowań
 • odzwierciedlenie, czyli dopasowanie do partnera
 • prowadzenie, czyli świadome sterowanie rozmową
 • Sztuka zadawania pytań - pytania otwarte i pytania zamknięte
 • Profesjonalna prezentacja firmy i oferty
 • Trójkąt sprzedaży – potrzeby psychologiczne, proceduralne i merytoryczne
 • Cele i charakter prezentacji w odniesieniu do potrzeb klienta – prostota, rozczłonkowanie i porządek, klarowność, sugestywność
 • Co klient chce wiedzieć a co go nie interesuje?
 • Język korzyści
 • Gestykulacja (gesty wspomagające a niepożądane)
 • Kontakt wzrokowy
 • „Spontaniczność” wypowiedzi
 • Stosowanie anegdot i metafor
 • Rodzaj argumentacji zależny od charakteru odbiorcy

Dzięki temu segmentowi uczestnicy poznają najważniejsze elementy kompetencji w zakresie przekazania profesjonalnej oferty towarowej czy usługowej i narzędzi przekonania odbiorcy do zakupów.

 

Techniki negocjacji w sprzedaży

 • Definicja i etapy negocjacji - modele negocjacji, pola napięć, porównanie pozycji, negocjacje, jako proces, środki negocjacji
 • Przygotowania do negocjacji - cele, motywacja własna, ocena partnera, miejsce, zespół negocjacyjny, argumenty
 • Cechy efektywnych negocjatorów – przygotowanie, doświadczenie, racjonalność, uczciwość, etyka, samokontrola, inwencja, elastyczność, „inteligencja negocjacyjna”
 • Efektywne strategie negocjacyjne w sprzedaży:
 • pierwszej lub ostatniej oferty
 • pakietu propozycji - określony mix parametrów handlowych
 • bagatelka – deprecjacja różnic między stanowiskami partnerów w końcowej fazie negocjacji
 • ograniczonej ważności oferty cenowej, ilości towaru, specjalnych warunków płatności
 • technika zabójczej frazy – próba manipulacji psychologicznej kupującym
 • umniejszania własnej roli
 • sytuacji hipotetycznej
 • przyznawania racji z jednoczesnym zastrzeżeniem

Ta prezentacja technik negocjacyjnych pozwoli uczestnikom na możliwości doboru
i odpowiedniego zastosowania różnych sposobów wywierania wpływu na odbiorcę podczas poszczególnych etapach procesu negocjacyjnego.  

 • Znaczenie stylów interpersonalnych dla przebiegu i efektywności negocjacji
 • Analiza stylów negocjacyjnych – test

Poznanie profilu negocjacyjnego pozwoli uczestnikom na nowe spojrzenie na ich sposób negocjowania oraz na ich aktualnych czy przyszłych partnerów negocjacyjnych.

 

Jak radzić sobie z obiekcjami, zastrzeżeniami i oporem trudnego klienta?

 • Kim jest „trudny klient”?
 • „Nie mam czasu”
 • „To mnie nie interesuje”
 • Ultimatum klienta
 • Mamienie długoterminowym biznesem
 • Atak na firmę lub jej reprezentanta

Ten moduł pozwoli na poznanie technik służących przezwyciężaniu oporu ze strony potencjalnych klientów.

 

Negocjacje przedstawiciela handlowego w sprzedaży do indywidualnego odbiorcy

 • Wariant równorzędnych pozycji negocjacyjnych stron
 • Wariant negocjacji ze słabszej pozycji jednej strony
 • Negocjacje zespołu sprzedażowego z teamem zakupowym
 • Zespól negocjacyjny:
 • Podział zadań w zespołach negocjacyjnych
 • Ustalenie strategii
 • Metody argumentacji
 • Wariant równorzędnych pozycji negocjacyjnych stron

Podstawą ćwiczeń są specjalnie przygotowane scenariusze. Otrzymują je poszczególne pary lub grupy uczestników i mają czas na przygotowanie się do negocjacji. Przebieg negocjacji nagrywany kamerą video jest następnie poddany szczegółowej analizie: przebiegu negocjacji, zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych, zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach, sposobów argumentacji, stylów komunikacji, body language, osiągniętych wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania osiągniętych wyników z przyjętymi założeniami.

 

Refleksja po sprzedaży

 • Sprawozdanie ustne i raport
 • Co zrobić w sytuacji porażek?
 • Analiza SWOT ( mocnych i słabych stron) i klasyfikacja klientów z punktu widzenia interesów sprzedażowych
 • Rzucanie „kotwicy”
 • Zasada „okazji specjalnej ” – oferta specjalna dla przełamania impasu
 • Monitoring błędów konkurencji i wykorzystanie tej wiedzy dla odzyskania klientów
 • Strategia „małych kroków”
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty bez obniżania ceny – nie kosztowna lub nisko kosztowa wartość dodana

W tym module uczestnicy poznają efektywne kroki, mające na celu ponowne zdobycie utraconych klientów.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy biorą w nich aktywny udział, wykonując wiele testów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, uczestnicząc w dyskusjach.
Szkolenie jest prowadzone według zasady active-learning, w formie praktycznych warsztatów, podczas których wszystkie poznane elementy negocjacji uczestnicy zastosowują w praktyce, w postaci ćwiczeń czy testów. Elementy uzupełniające i rozszerzające wiedzę to mini wykłady i prezentacje multimedialne. Ważną rolę odgrywają dyskusje moderowane przez prowadzącego, poświęcone wybranym zagadnieniom, w których uczestnicy biorą aktywny udział. Każdy bierze udział w praktycznych ćwiczeniach negocjacyjnych: indywidualnych lub grupowych, nagrywanych na video, będących podstawą do szczegółowej analizy przebiegu negocjacji pod kątem:

 • przebiegu negocjacji
 • zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych
 • zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • sposobów argumentacji
 • stylów komunikacji
 • body language
 • osiągniętych wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania osiągniętych wyników
  z przyjętymi założeniami

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują nagrania wszystkich ćwiczeń, co umożliwi im powrót do nich w późniejszym terminie i ponowne, przeanalizowanie całości lub wybranych fragmentów.

Prowadzący szkolenie:

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie szkoleń w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakupach. Pracował jako: kupiec, Manager produktu, Dyrektor Zakupów, Dyrektor Handlowy w dużych sieciach marketów i firmach produkcyjno-handlowych oraz jako Dyrektor Zarządzający w firmie importowo-dystrybucyjnej. Posiada rozległą wiedzę praktyczną o wielu grupach asortymentowych, w szczególności FMCG i Non-Food. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz doradztwo z zakresu: technik negocjacji handlowych, komunikacji, planowania i zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem.