Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Prawo w biznesie

Prawne aspekty zawierania umów handlowych - zakupy w przedsiębiorstwie

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Prawne aspekty zawierania umów handlowych - zakupy w przedsiębiorstwie

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i najistotniejszych zagadnień dotyczących zasad konstruowania i zawierania umów w taki sposób, aby ich działania ograniczały ryzyko strat finansowych ponoszonych przez przedsiębiorstwo w wyniku złej konstrukcji bądź interpretacji zapisów umownych.

Ponadto uczestnicy szkolenia:

 • Zapoznają się z zasadami prawa cywilnego
 • Zdobędą umiejętności pozwalające im konstruować proste umowy cywilnoprawne (np. sprzedaży, o dzieło, zlecenia)

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu każdy uczestnik:
 • Otrzyma niezbędne kompendium wiedzy umożliwiające rozstrzyganie nieskomplikowany sytuacji prawnych
 • Otrzyma wiedzę pozwalającą na identyfikowanie w zapisach umownych ewentualnych ryzyk grożących stratami finansowymi
 • Zdobędzie wiedzę pozwalającą na bezpieczniejsze zawieranie umów cywilnoprawnych także w życiu prywatnym

Program szkolenia:

Podstawy prawoznawstwa

 • System prawa w Polsce – uwagi ogólne
 • Źródła prawa polskiego i europejskiego
 • Gałęzie prawa – omówienie (prawo cywilne, administracyjne, karne)
 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Celem tej części szkolenia jest wprowadzenie uczestników szkolenia poprzez prezentację najważniejszych zasad prawa obowiązujących w obrocie handlowym, a więc na gruncie prawa cywilnego.

 

Wprowadzenie do prawa cywilnego

 • Czynności prawne
 • Zawarcie umowy
 • Forma czynności prawnej
 • Wady oświadczeń woli
 • Warunek
 • Przedstawicielstwo (prokura)
 • Termin
 • Przedawnienie

Celem tej części szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu prawa cywilnego, których prawidłowe rozumienie jest niezbędne do konstruowania treści umów oraz rozumienia przedkładanych przez kontrahentów projektów umów.

 

Wprowadzenie do zobowiązań

 • Swoboda umów i jej prawne granice
 • Bezwzględna i względna nieważność umowy
 • Obrót gospodarczy z profesjonalistami i konsumentami (niedozwolone klauzule umowne)
 • Umowy nazwane i nienazwane - omówienie
 • Redagowanie tekstu umowy

Celem tej części szkolenia jest omówienie podstawowych zasad prawa zobowiązań, a więc tych instytucji praw cywilnego, które dotyczą bezpośrednia konstruowania umówi, zawierania i wykonywania ich postanowień.

 

Kontrahent

 • Rodzaje podmiotów zdolnych do kontraktowania
 • Zasady reprezentacji kontrahentów
 • Weryfikacja danych kontrahenta przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych danych i rejestrów (KRS)
 • Skutki zawarcia umowy z osobą nieuprawnioną do reprezentacji

Celem tej części szkolenia wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania kontrahenta (przedsiębiorcy) w zależności od konstrukcji prawnej (spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego, inne podmioty prawa)

 

Klauzule umowne

 • Klauzule dotyczące przedmiotu umowy
 • Klauzule dotyczące terminu wykonania umowy
 • Klauzule dotyczące wynagrodzenia i płatności
 • Klauzule ochronne i dotyczące osób trzecich
 • Klauzule dotyczące transportu i przejścia ryzyka
 • Klauzule reklamy i marketingu
 • Klauzule dotyczące praw autorskich
 • Klauzule na wypadek niewypłacalności (upadłości) kontrahenta
 • Klauzule ograniczające konkurencje
 • Klauzule poufności

Celem tej części szkolenia jest omówienie celowości i formy najczęściej spotykanych
w obrocie prawnym klauzul umownych i konsekwencji ich stosowania bądź niestosowania
w zapisach umowy. 

 

Czas trwania umowy

 • Rozwiązanie umowy
 • Skutki zerwania umowy
 • Umowne prawo odstąpienia
 • Zmiana postanowień umowy

W tej części szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące czasu trwania umowy, jej wygaśnięcia oraz przyczyn przedterminowego jej rozwiązania (odstąpienie od umowy) oraz przesłanek i skutków takich działań.

 

Zabezpieczenie wykonania umowy

 • Zastaw
 • Hipoteka
 • Zadatek
 • Kara umowna
 • Rękojmia
 • Gwarancja jakości
 • Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy
 • Poręczenie
 • Gwarancja bankowa
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
 • Weksel (in blanco)

W tej części szkolenia omówione zostaną możliwe rozwiązania prawne, których zastosowanie w treści umowy pozwala na ograniczenie ryzyka niewykonania przez kontrahenta zobowiązania, a tym samym straty finansowej jednej ze stron umowy.

 

Odpowiedzialność za naruszenie postanowień umowy

 • Skutki niewykonania postanowień umowy
 • Wykonanie zastępcze
 • Postępowanie upominawcze i nakazowe
 • Postępowanie egzekucyjne

W tej części szkolenia omówione zostaną konsekwencje prawne niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy. Przedstawione zostaną podstawowe zasady postępowań przesądowych i sądowych oraz możliwe drogi mediacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane za pomocą następujących technik i metod szkoleniowych:
 • Wykład / Prezentacja
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analiza dokumentów
 • Studium przypadków

Prowadzący szkolenie:

Absolwent prawa i nauk politycznych. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 2001 roku. Specjalizuje się w szkoleniach prawnych i projektach doradczych z zakresu zarządzania sprzedażą, polityki compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w obszarze specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego oraz opracowywania umów handlowych. Od 2000 roku związany z Federacją Konsumentów jako prezes, a obecnie wiceprezes krakowskiego oddziału. Zajmuje się też dydaktyką na jednej z krakowskich uczelni wyższych.