Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Logistyka

Inwentaryzacja zasobów majątkowych w organizacji - praktyczne warsztaty eliminacji nieprawidłowości

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Inwentaryzacja zasobów majątkowych w organizacji - praktyczne warsztaty eliminacji nieprawidłowości

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających na terminowe i perfekcyjne przeprowadzenie czynności inwentaryzacyjnych w firmie poprzez:
 • Szczegółowe omówienie poszczególnych etapów procesu inwentaryzacyjnego
 • Szczegółowe omówienie podmiotów odpowiedzialnych wewnątrz firmy za przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych
 • Szczegółowe opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej sporządzanej podczas realizowania poszczególnych etapów
 • procesu inwentaryzacyjnego

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobędziesz bądź rozszerzysz swoją wiedzę na temat prac inwentaryzacyjnych
 • Upewnisz się, które procesy w firmie są do poprawienia, a które do wyeliminowania
 • Poznasz płaszczyzny działania firmy, które niekorzystnie mogą wpływać na wyniki inwentaryzacji
 • Wyjaśnisz własne wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów oraz działań podejmowanych przez komisje inwentaryzacyjne
 • Dowiesz się, jakie działania są zgodne z prawem i pozytywnie wpłyną na wynik całego procesu inwentaryzacyjnego

Program szkolenia:

Istota inwentaryzacji

 • Przedmioty inwentaryzacji
 • Cele przeprowadzania inwentaryzacji
 • Zasady przeprowadzania inwentaryzacji

Celem tego bloku szkoleniowego jest ugruntowanie wiedzy uczestników dotyczącej terminologii inwentaryzacyjnej oraz omówienie kluczowych zasad, do których stosowania są zobowiązane podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie tych prac.
Omówienie obowiązków poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji

 • Zadania kierownika jednostki
 • Zadania głównego księgowego
 • Zadania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zadania zespołów spisowych
 • Zadania kontrolerów spisowych
 • Zadania osób odpowiedzialnych materialnie za objęte inwentaryzacją składniki

Celem tej części szkolenia jest pokazanie struktury jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji, a także zakres ich obowiązków. Omówienie powyższych zagadnień pozwoli zdobyć wiedzę na temat, kto wydaje wewnętrzne akty normatywne, a kto odpowiada za sporządzenie planu i harmonogramów inwentaryzacji. Powyższa tematyka jasno określi zakres czynności osób biorących udział w przygotowaniu inwentaryzacji oraz pozwoli odpowiednio sprecyzować własny zakres obowiązków.

Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji

 • Spis z natury (metoda okresowa, pełna, wyrywkowa)
 • Metoda pisemnego potwierdzania sald
 • Metoda weryfikacji

Celem tego bloku szkoleniowego jest wprowadzenie uczestników do terminologii związanej z metodami inwentaryzacyjnymi, jakie są wymienione w ustawie o rachunkowości oraz omówienie terminów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą wymienionych metod. Pozwoli to uczestnikom na szczegółowe zapoznanie się z wymogami prawa w zakresie: jakie składniki majątku, jakimi metodami powinny być inwentaryzowane i w jakim terminie?

Inwentaryzacja środków trwałych

 • Metody inwentaryzacji środków trwałych
 • Terminy i częstotliwość inwentaryzacji środków trwałych
 • Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji
 • Zasady inwentaryzowania obcych środków trwałych
 • Zasady inwentaryzowania środków trwałych oddanych w najem, dzierżawę, leasing
 • Zasady postępowania w przypadku ujawnienia środków trwałych podczas inwentaryzacji
 • Wycena spisanych środków trwałych
 • Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych środków trwałych

Celem tego bloku szkoleniowego jest zapoznanie uczestników z terminologią środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a mianowicie: ustawą o podatku dochodowym i ustawą o rachunkowości. Ponadto, w tym module uczestnicy dowiedzą się, jakimi metodami i w jakim czasie należy inwentaryzować środki trwałe oraz jak postępować w przypadku obcych środków trwałych, ujawnionych czy też przeznaczonych do likwidacji w trakcie inwentaryzacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jakie są uproszczenia w przypadku inwentaryzowania środków trwałych dozwolone przepisami prawa. Każde z zagadnień poruszanych podczas szkolenia poparte będzie ćwiczeniem, praktycznym zastosowaniem poznanych metod.

Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych

 • Spis z natury, jako jedyna możliwa do zastosowania metoda inwentaryzacyjna
 • Terminy i częstotliwość inwentaryzacji rzeczowych aktywów obrotowych
 • Ruch składników w czasie trwania spisu z natury – zasady postępowania
 • Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
 • Zasady kompensowania niedoborów i nadwyżek
 • Zasady rozliczania różnic pozostających po dokonaniu kompensaty

Celem tego bloku szkoleniowego jest zapoznanie uczestników z pojęciem rzeczowych aktywów obrotowych zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Biorąc pod uwagę wysoką płynność składników obrotowych w firmie podlegają one szczególnym zasadom ewidencji, a w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podlegają różnym terminom inwentaryzacyjnym. Dlatego też, w tej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwymi do zastosowania ewidencjami i terminami przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników obrotowych. Również, ten blok szkolenia przekaże uczestnikom niezbędną wiedzę na temat zasad rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, kompensowania niedoborów i nadwyżek oraz zapozna z terminologią niedoboru zawinionego i niezawinionego.

Inwentaryzacja pozostałych składników majątkowych

 • Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych
 • Inwentaryzacja należności i zobowiązań
 • Inwentaryzowanie pozostałych składników majątku

Celem tego bloku szkoleniowego jest zapoznanie uczestników z metodami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji wymienionych powyżej składników majątkowych ze szczególnym wskazaniem, w jaki sposób należy sporządzać niezbędną dokumentację poświadczającą przeprowadzenie czynności inwentaryzacyjnych.

Dokumentacja związana z procesem inwentaryzacji

 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Plan i harmonogram inwentaryzacji
 • Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Powiadomienie biegłego rewidenta
 • Arkusze spisu z natury
 • Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
 • Sprawozdanie opisowe komisji inwentaryzacyjnej z kontroli spisu z natury
 • Protokół weryfikacji aktywów i pasywów
 • Pozostałe dokumenty związane z inwentaryzacją

W tej części szkolenia w sposób szczegółowy zostanie przedstawiona i omówiona w pełnym zakresie cała dokumentacja inwentaryzacyjna. Przygotowane wzory dokumentów przybliżą uczestnikom wiedzę na ten temat i wymogi prawne.

Pozostałe zagadnienia związane z procesem inwentaryzacji

 • Błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych
 • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
 • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
 • Omówienie procedury przekazywania sprzętu, magazynu

Ostatnia część szkolenia obejmuje prezentację najczęściej popełnianych błędów w toku prac inwentaryzacyjnych, w celu ich wyeliminowania z praktyki. Ponadto, w tej części zostanie omówiona odpowiedzialność materialna pracowników a w zależności od oczekiwań uczestników zostaną omówione zagadnienia, które nurtują uczestników na temat inwentaryzacji i odpowiedzialności pracowniczej.

Metodyka szkolenia:

Gwarantujemy wiele praktycznych ćwiczeń, dyskusje oraz omawianie przypadków z życia zawodowego uczestników i trenera. Podczas szkolenia Uczestnicy korzystają z prezentacji przygotowanej przez prowadzącego oraz wezmą udział w ćwiczeniach opartych na analizie poszczególnych studiów przypadków. Po kolejnych segmentach tematycznych mają miejsce fora dyskusyjne. W każdym momencie szkolenia możliwe są także konsultacje indywidualne.

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jej doświadczenie i wiedza zostały poświadczone certyfikatem Ministerstwa Finansów w zakresie rachunkowości zarządczej, prawa gospodarczego oraz zarządzania finansami firmy. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, związane z pracą w międzynarodowych koncernach produkcyjnych oraz firmach doradczych. Od 2004 roku jest trenerem w obszarze specjalistycznych szkoleń z zakresu inwentaryzacji, zarządzania składnikami majątkowymi, odpowiedzialności materialnej pracowników oraz analizy zysku.