Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Logistyka

Bezpieczne magazynowanie substancji i preparatów chemicznych

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Bezpieczne magazynowanie substancji i preparatów chemicznych

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających im na bezpieczne i zgodne z prawem prowadzenie gospodarki magazynowej związanej z magazynowaniem substancji i preparatów chemicznych.

Cele poszczególnych etapów szkolenia to:

Odpowiedzialność pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej

 • Zestawienie wymagań prawnych określających wymagania dotyczące substancji i preparatów chemicznych
 • Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa

Zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej

 • Przedstawienie przykładów złej gospodarki magazynowej na podstawie wybranych awarii przemysłowych
 • Omówienie klasyfikacji zakładów pod kątem ryzyka wystąpienia awarii
 • Prezentacja wymagań dla zakładów o podwyższonym i wysokim ryzyku wystąpienia awarii

Karta charakterystyki zgodna z wymaganiami REACH

 • Omówienie najczęstszych błędów występujących w kartach charakterystyk
 • Prezentacja i omówienie informacji zawartych w kartach charakterystyk
 • Omówienie sposobów przechowywania oraz wykorzystywania kart charakterystyk

Klasyfikacja oraz oznakowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z GHS

 • Zapoznanie z nowymi wymaganiami przepisów GHS
 • Omówienie sposobów poprawnego znakowania magazynów i miejsc stosowania chemii
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wobec pomieszczeń magazynowych oraz sposobu magazynowania

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie wiedzy o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych
 • Optymalizacja pracy poprzez zdobycie umiejętności poprawnego wykorzystywania dokumentacji środków chemicznych dostarczanych przez producentów oraz tworzenia własnych dokumentów (instrukcje, formularze)
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą zmniejszyć ryzyko awarii środowiskowej, a także wyeliminować ryzyko kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Państwową Inspekcję Pracy
 • Poznanie rozwiązań prawnych, które pozwolą na bezpieczną pracę z środkami chemicznymi

Program szkolenia:

 • Odpowiedzialność pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej.

Celem tej części szkolenia jest przedstawienie podstawowych wymagań dla pracodawcy wynikających z krajowego ustawodawstwa, w szczególności Kodeksu Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej

W tym module omówione zostaną zasady kwalifikacji zakładów do grup ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej. Przedstawione będą także wymagania dotyczące poszczególnych grup oraz przykładowe rozwiązania techniczne stosowane przy magazynowaniu substancji i preparatów niebezpiecznych w takich zakładach.

 • Karta charakterystyki zgodna z wymaganiami REACH

REACH to obowiązujące od 2007r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów. Opisuje ono wymagania dotyczące ich rejestracji i oceny oraz w niektórych przypadkach udzielania zezwoleń i wprowadzania ograniczeń w handlu i stosowaniu.

 • Klasyfikacja oraz oznakowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z GHS

GHS (Global Harmonised System) to wprowadzone w grudniu 2010r. międzynarodowe, ujednolicone podejście do klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. System ten zawiera kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska oraz wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci - etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki.

 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wobec pomieszczeń magazynowych oraz sposobu magazynowania

Celem tej części szkolenia jest omówienie sposobów magazynowania konkretnych grup materiałów niebezpiecznych z wskazaniem wymagań dotyczących zarówno samych pomieszczeń, pojemników, jak i sposobów ich przechowywania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter autorski i zostało opracowane w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu i optymalizacji ich systemów magazynowania w odniesieniu do gospodarki materiałami niebezpiecznymi. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów, jakie przynieśli na salę szkoleniową razem z sobą. Prezentacja, warsztaty oraz praca zespołowa to wszystko sprawi, że udział w szkoleniu wpłynie wymiernie na wyniki uczestników w realizacji codziennych obowiązków zawodowych, poprawę zadowolenia z pracy i podniesienie standardów przedsiębiorstwa w magazynowaniu substancji niebezpiecznych, przez co wymiernej poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenia ryzyk awariami i zdarzeniami wypadkowymi.

Prowadzący szkolenie:

Absolwent Akademii Rolniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalizuje się w ochronie środowiska oraz systemach zarządzania w obrębie magazynowania substancji chemicznych i BHP. Aktualnie od kilku lat jest związany z jedną z międzynarodowych firm branży FMCG jako specjalista ds. ochrony środowiska i BHP. Na co dzień nadzoruje m.in. pracę specjalistów ds. ochrony środowiska oraz kierowników regionalnych magazynów. Współpracuje też aktywnie w roli doradcy wewnętrznego z zakładową służbą BHP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w audytowaniu pod kątem spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska, gospodarki magazynowej.