Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Faktury VAT w praktyce

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w jaki sposób należy prawidłowo wystawiać faktury VAT zarówno w transakcjach krajowych jak i transakcjach międzynarodowych. Pod okiem doświadczonego trenera, uczestnicy dowiedzą się jakie odmiany faktur funkcjonują w praktyce i dlaczego dany rodzaj dokumentu musi mieć taką, a nie inną formę i jaką stawkę VAT zastosować na danej fakturze. Ponadto, w dobie rosnącej informatyki zostaną wyjaśnione zasady wdrażania i stosowania faktur elektronicznych.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom bezpośrednio odnoszącym się do codziennej pracy uczestników szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobędziesz bądź rozszerzysz swoją wiedzę na temat jak prawidłowo wystawić faktury VAT
 • Rozwiniesz warsztat umiejętności i samodzielności z zakresu wystawiania faktur VAT
 • Wyjaśnisz własne wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów
 • Zdobędziesz wiedzę, która ugruntuje Cię w przekonaniu o poprawności Twoich działań

Program szkolenia:

Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur Vat

 • Przepisy prawa regulujące zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem zmian od 01.01.2011 roku
 • Podatnicy podatku VAT czynni
 • Zwolnienie z podatku VAT a obowiązek fakturowania
 • Faktury wystawiane i opodatkowane przez nabywcę na podstawie umowy
 • Fakturowanie przez podmioty zagraniczne (tzw.self-billing)
 • Faktury wystawiane przez podmiot niezarejestrowany dla celów podatku VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

Celem tego bloku szkolenia jest omówienie podstawowych przepisów prawa regulujących zasady wystawiania faktur w obrocie krajowym i zagranicznym. W nawiązaniu do przepisów prawa zostaną omówione podmioty, które mają obowiązek wystawiania faktury VAT. W dobie obowiązujących przepisów są to zarówno sprzedający jak i nabywający. W tej części szkolenia zostaną omówione kwestie self-billingu, który w obrocie wewnątrzwspólnotowym jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Bardzo często zdarza się, iż podmioty polskie stawiane są przed dylematem self-billingu, ponieważ kontrahenci zagraniczni narzucają im tego rodzaju formę rozliczania. Następuje pytanie, czy wypełnić zobowiązania nakładane przez polskie przepisy dotyczące podatku VAT, czy też utrzymać stosunki handlowe z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej?

Zasady i terminy wystawiania faktur VAT

 • Terminy ogólne wystawiania faktur
 • Data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego
 • Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT
 • Nietypowe faktury VAT w obrocie krajowym
 • Nietypowe terminy wystawiania faktur dla niektórych podatników

Celem tej części szkolenia jest omówienie podstawowych przepisów prawa regulujących zasady i terminy wystawiania faktur w obrocie krajowym. Zostaną przedstawione zarówno elementy, jakie powinna zawierać każda faktura, jak i sytuacje, w których faktura powinna zawierać informacje dodatkowe, bądź też nie musi zawierać niektórych informacji. Ponadto, przybliżymy problem faktur wystawianych przez małych podatników rozliczających się kasowo, faktur VAT marża, faktur VAT RR oraz faktur dokumentujących sprzedaż wysyłkową.

Faktury korygujące w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem zmian od 2011r.

 • Korygowanie całej faktury i wystawienie nowej faktury
 • Korekty „zerowe”
 • Zbiorcze faktury korygujące
 • Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej in-plus, in-minus
 • Duplikat faktury – zasady wystawiania
 • Noty korygujące – zasady wystawiania
 • Refakturowanie faktur – uwzględnienie najnowszych zmian i interpretacji

W tej części szkolenia zostaną omówione zasady wystawiania i rozliczania korekt z uwzględnieniem najnowszych zmian od 2011r. Ponadto, zostanie przekazana wiedza na temat pozostałych możliwości korygowania i refakturowania faktur VAT zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa. Zostanie także przedstawione najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych

 • Omówienie zasad wystawiania faktur wewnętrznych w obrocie krajowym
 • Omówienie zasad wystawiania faktur wewnętrznych w obrocie z zagranicą

W tej części szkolenia szczegółowo zostaną omówione techniczne zasady wystawiania faktur wewnętrznych dla celów podatku VAT. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak wystawić fakturę wewnętrzną i rozliczyć podatek VAT z chwilą przekazania towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz jak rozliczyć import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wystawiać korekty do faktur wewnętrznych i jakie dokumenty są tego podstawą oraz jaka jest zależność między fakturami unijnymi a wewnętrznymi.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru a faktury VAT
 • Obowiązkowe elementy faktury VAT wystawionej dla potrzeb WDT
 • Prawo do zastosowania stawki 0%
 • Korekty faktur w WDT
 • Faktury zaliczkowe w WDT a powstanie obowiązku podatkowego
 • Jaki kurs waluty dla faktur WDT i korekt
 • Zasady wystawiania faktur WE uproszczonych
 • Ewidencja faktur w rejestrze VAT z zastosowaniem stawki 0% oraz prezentacja w deklaracji podatkowej

Biorąc pod uwagę, iż w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru mogą nastąpić rożne przypadki: opóźnienie w wystawieniu faktury, zwrot towaru w WDT, uzyskanie rabatu w WDT od kontrahenta unijnego, to tego rodzaju transakcje wymagają od podatnika odpowiedniej umiejętności dokumentowania tych zdarzeń poprzez prawidłowe wystawianie faktur dla potrzeb WDT z zastosowaniem odpowiedniego kursu i rozliczenie zgodne z obowiązkiem podatkowym WDT. Ta część szkolenia ma za zadanie przekazać niezbędną wiedzę na ten temat i pozwoli uczestnikom samodzielnie wystawiać faktury dla odbiorców unijnych. Wyjaśniony zostanie problem w jakim terminie podatnik powinien otrzymać potwierdzenie wywozu towaru na teren Unii aby móc zastosować stawkę 0% oraz jak powinien postąpić gdy tego potwierdzenia nie otrzymał do danego okresu rozliczeniowego (odmienna zasada korygowania deklaracji VAT niż przy eksporcie). Ponadto, zostaną omówione zasady wystawiania faktur w szczególnych przypadkach m.in. z chwilą zastosowania procedury uproszczonej (transakcja trójstronna).

Eksport towarów

 • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a faktury VAT w świetle obowiązujących przepisów
 • Prawo do zastosowania stawki 0% w eksporcie towaru
 • Informacje, które muszą zawierać faktury dokumentujące eksport towarów
 • Dodatkowe koszty związane z eksportem towaru – wytyczne zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE
 • Korygowanie faktur w eksporcie towarów
 • Faktury zaliczkowe w eksporcie towarów a powstanie obowiązku podatkowego
 • Ewidencja faktur w rejestrze VAT z zastosowaniem stawki 0% oraz prezentacja w deklaracji podatkowej

Celem tego bloku szkoleniowego jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wystawiania faktur dokumentujących wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Ponadto, w niniejszym bloku szkoleniowym zostanie omówiona kwestia w jakim terminie podatnik powinien otrzymać potwierdzenie wywozu towarów aby móc zastosować stawkę 0% oraz jak powinien postąpić z chwilą gdy takiego potwierdzenia nie posiada za dany okres rozliczeniowy.

Fakturowanie transakcji niepodlegających opodatkowaniu w Polsce

 • Obowiązek podatkowy dla usług świadczonych poza terytorium kraju
 • Podstawowe i obowiązkowe elementy faktury uproszczonej w świetle obowiązujących przepisów
 • Otrzymane zaliczki na poczet usług – zasady dokumentowania
 • Zasady korygowania faktur uproszczonych
 • Konieczność umieszczenia faktury uproszczonej w deklaracji podatkowej

O tym jak powinna wyglądać faktura uproszczona i jakie dane powinna zawierać dowiemy się w tej części szkolenia. Dowiemy się także jakie elementy odróżniają ją od zwykłej faktury a jakie elementy powinna zawierać z chwilą gdy obowiązek podatkowy przerzucony zostaje na nabywcę.

Faktury elektroniczne

 • Zasady przekazywania faktur drogą elektroniczną w myśl obowiązujących rozporządzeń i ich najnowszych uregulowań
 • Obowiązki podatników
 • Dopuszczalne rozwiązania korygowania dokumentów wystawianych i przesyłanych elektronicznie

W tej części szkolenia zostanie omówiona problematyka e-faktur. W tym module zostaną przedstawione warunki i szczegółowe zasady przekazywania faktur drogą elektroniczną po spełnieniu których podmioty gospodarcze mogą przesyłać faktury tym właśnie sposobem.

Pozostałe zagadnienia

 • Konsekwencje wystawienia błędnych faktur
 • Faktury bez prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Odpowiedzialność wynikająca z ustawy kodeks karny skarbowy za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur VAT

W nawiązaniu do przepisów prawa dowiemy się jakie czynności mogą spowodować sankcje karno skarbowe i obowiązek zapłaty podatku od tzw. „pustych faktur”. Nierzetelne wystawianie faktur może być przyczyną niewiedzy i zbyt małego doświadczenia. Dlatego też, aby wyeliminować tego rodzaju błędy ważna jest wnikliwa analiza każdej transakcji, która pojawi się w naszej działalności godpodarczej. W tej części szkolenia zostanie przedstawione orzecznictwo sądowe oraz zostaną omówione najczęściej występujące błędy w wystawianiu faktur.

Metodyka szkolenia:

Gwarantujemy wiele praktycznych ćwiczeń, dyskusje oraz omawianie przypadków z życia zawodowego uczestników i trenera. Podczas szkolenia Uczestnicy korzystają z prezentacji przygotowanej przez prowadzącego oraz wezmą udział w ćwiczeniach opartych na analizie poszczególnych studiów przypadków. Po kolejnych segmentach tematycznych mają miejsce fora dyskusyjne. W każdym momencie szkolenia możliwe są także konsultacje indywidualne.

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jej doświadczenie i wiedza zostały poświadczone certyfikatem Ministerstwa Finansów w zakresie rachunkowości zarządczej, prawa gospodarczego oraz zarządzania finansami firmy. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, związane z pracą w międzynarodowych koncernach produkcyjnych oraz firmach doradczych. Od 2004 roku jest trenerem w obszarze specjalistycznych szkoleń z obszaru zagadnień księgowych i finansowych firmy.