Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Inżynieria produkcji

Skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności stawiania granic w przypadku awansu z pośród zespołu współpracowników
 • Nabycie umiejętności budowania autorytetu w istniejącym zespole
 • Wykorzystanie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji, delegowania zadań, prowadzenia swojego zespołu tak, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał pracowników.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozafinansowego motywowania pracowników produkcyjnych
 • Nabycie umiejętności asertywnych zachowań wobec podwładnych
 • Nabycie umiejętności obiektywnej oceny podwładnych
 • Nabycie umiejętności zastosowania skutecznych metod inspirowania zespołu do dodatkowych działań
 • Doskonalenie własnych umiejętności i potencjału

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W efekcie warsztatów uczestnicy będą wiedzieć jak:

 • Wpływać na zaangażowanie podwładnych
 • Zmobilizować do kreatywności
 • Spowodować wzrost wydajności pracy
 • Budować odpowiedzialność pracowników
 • Motywować pracowników środkami pozapłacowymi dopasowanymi do danej organizacji
 • Wykorzystać posiadane narzędzia identyfikowania się pracowników ze swoją organizacją
 • Przeprowadzić efektywna konstruktywną krytykę powodującą wzrost zaangażowania pracownika
 • Egzekwować polecenia
 • Delegować zadania w zależności od stażu pracy pracowników
 • Doceniać pracowników tak, aby zwiększać ich wkład w pracę organizacji
 • Przekazywać trudne decyzje
 • Stawiać granicę na linii przełożony – podwładny
 • Poradzić sobie w sytuacji kiedy stajemy się szefem swoich kolegów – awans z zespołu
 • Budować i podtrzymywać autorytet wśród pracowników
 • Budować własny wizerunek spójnego i skutecznego managera
 • Zarządzać emocjami, wartościami, przekonaniami własnymi oraz zespołu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów
 • Rozpoznawać typy osobowości pracowników w celu skutecznej komunikacji oraz motywacji
 • Zapanować nad rywalizacją pomiędzy komórkami organizacyjnymi
 • Budować klimat sprzyjający komunikacji wewnątrz organizacji
 • Zapobiegać konfliktom oraz je rozwiązywać (konflikt jednostki i zespołów)
 • Identyfikować potrzeby, system wartości współrozmówców poprzez zadawanie odpowiednich pytań, posługiwanie się językiem korzyści, współpracy, perswazji
 • Elastycznie wpływać na proces komunikacji, na zmianę przekonań (w tym rozwiązywanie wątpliwości i potencjalnych sytuacji problematycznych, asertywność)

Program szkolenia:

Wykorzystanie komunikacji w przekazywaniu swoich wymagań wobec pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie wykonują swoich poleceń w sposób w pełni zaangażowany i dlaczego nie pracują tak jakbyśmy tego oczekiwali? Przyczyny barier w wykonywaniu poleceń i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności podwładnych. Wyznaczanie jasnych granic i wymagań wobec pracowników
 • Jak wykorzystać wyznaczanie granic do motywacji pracowników?
 • Jak wykorzystać komunikację i perswazję do prawidłowego sprecyzowania zadań i celów dla podwładnych?
 • Jak przekazywać informacje tak, aby była zrozumiała dla każdego pracownika
 • Jak wzbudzić chęć realizacji do zadań i wywołać odpowiedzialność i wyznaczyć konsekwencje niewykonania?
 • Jak przeprowadzić spotkanie, aby pracownicy zrozumieli zmiany, które nastąpiły?

W tej części szkolenia zajmiemy się głównymi zasadami skutecznej komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian, wyznaczania granic i przekazania pracownikom zasad, które chcemy aby stosowali (przy założeniu że już jesteśmy szefami tego zespołu i chcemy wyegzekwować wszystko to, od pracowników, co uważamy że powinni robić na danym stanowisku). Ćwiczenia mają na celu poznanie skutecznej techniki uporządkowania zespołu i wpływu autorytetu na jakość i efektywność pracy.

Konstruktywna krytyka, karanie pracowników

 • Przyczyny agresji i obrony pracowników przed krytyką
 • Zarządzanie stresem swoim i pracownika podczas krytyki
 • Budowanie konstruktywnej krytyki, czyli motywującej informacji zwrotnej
 • Przeprowadzenie rozmowy mającej na celu krytykę skierowanej do „dobrych pracowników’’ – efekt: motywacja pracownika i pobudzenie do kreatywności i znajdowania nowych rozwiązań
 • Przeniesienie zadań na pracownika i poczucie odpowiedzialności
 • Karanie w przypadku nie wykonania po raz kolejny polecenia – gradacja kar
 • Rozmowa podczas karania ( przypadki agresji, uporu oraz próśb o następną szansę)
 • Obrona przed manipulacją
 • Pułapki karania
 • Prawo pracy a karanie pracownika

 

W tej części zajmujemy się podziałem technik rozmów na „konstruktywną krytykę’’ oraz „karanie pracowników’’. Bardzo ważną rolę w motywacji pracowników odgrywa poprawna informacja zwrotna o jego złym postępowaniu. Jeżeli w nieadekwatny sposób zastosujemy rozmowę nasz pracownik będzie skierowany na udowodnienie własnych racji oraz na ukryciu błędu zamiast na wykonaniu zadania. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności wywołania w pracowniku poczucia odpowiedzialności i chęci naprawienia błędu z własnej woli. 

Docenianie pracowników – rozmowy, motywacja pozafinansowa, inspirowania pracowników do rozwiązywania problemów oraz inicjowania pomysłów

 • Nagrody, które nas nic nie kosztują
 • Konstruktywna rozmowa doceniająca – umiejętność zadawania pytań i słuchanie nowych pomysłów
 • Budowania odpowiedzialności pracowników za kolejne zadania
 • Delegowanie zadań pozwalających na identyfikowanie się pracownika z organizacją
 • Czas, miejsce i częstotliwość rozmów doceniających
 • Rozpoznawanie motywatorów pracowników
 • Budowanie dojrzałości emocjonalnej podwładnych

 

W tej części szkolenia nauczymy się w jaki sposób przeprowadzać rozmowy doceniające, które mają na celu zwiększenie zaangażowania, odpowiedzialności kreatywności oraz wzrost motywacji pracowników. Ważnym aspektem będzie umiejętność zadawania pytań i słuchania. Używany język a reakcja odbiorcy, w tym aspekty językowe, słowa klucze.  

Analiza osobowości pracowników

 • Poznanie wartości i przekonań poszczególnych pracowników kluczem do skutecznej motywacji, komunikacji oraz wywierania wpływu.

W tym module zajmiemy się sposobami myślenia ludzi i kwestią ich rozpoznawania co do typu osobowości i zaplanowania odpowiedniej reakcji. Uczestnicy będą mieć okazję do zdiagnozowania zarówno siebie i swoich sposobów funkcjonowania w określonych kontekstach, jak i innych osób.

Przekazywanie trudnych decyzji, siła perswazji, autorytet

 • Analiza pracownika
 • Siła przekonań i sztuka zmiany przekonań, jako element skutecznej współpracy w zespole, motywowania i rozwijania pracowników m.in. podczas zmiany zakresu obowiązków, delegowania dodatkowej pracy
 • Opór pracowników w sytuacjach zmian w organizacji i metody przezwyciężania oporów
 • Zaplanowanie efektów i ich świadome wykorzystanie w podczas trudnych rozmów
 • Obrona przed manipulacją
 • Egzekwowanie poleceń

W tej części szkolenia zajmiemy się kwestią zmiany przekonań, tworzenia założeń i skutecznego ich wykorzystania podczas przekazywania trudnych decyzji. Istotna będzie również kwestia znaczenia wartości i identyfikacja powodów sprzeciwu pracowników.

Motywacja jako podstawa do wspólnego sukcesu firmy

 • Dostosowanie czynników motywacyjnych do poszczególnych typów pracowników
 • Wykorzystanie motywacji bez bodźców finansowych
 • Pułapki w motywowaniu finansowym
 • Różnica pomiędzy motywowaniem szeregowych pracowników a kadrą kierowniczą
 • Motywacja osób, które nie chcą się rozwijać
 • Strategie kreatywności

Podczas tej części warsztatów zajmiemy się wskazywaniem wymiernych czynników długotrwale motywujących pracowników do działania, kreatywności i bardziej wydajnej pracy. Uczestnicy nabędą umiejętność zadawania pytań w celu identyfikacji motywatorów swoich podwładnych. 

Współpraca i oddziaływanie na pracowników, komunikacja w kierowaniu, skuteczne przekazywanie informacji

 • Identyfikacja blokad pracowników
 • Współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi – budowanie współpracy i zapobieganie rywalizacji
 • Wpływ menadżera na zachowanie pracowników
 • Bariery pracowników podczas słuchania
 • Techniki wywierania pozytywnego wpływu
 • Metody przezwyciężania oporu
 • Komunikacja dostosowana do konkretnych sytuacji
 • Słuchać a słyszeć, czyli sztuka aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie uczuć, wyjaśnianie)
 • Zakłócenia w komunikacji
 • Zniekształcenia, generalizacje, usunięcia
 • Sposoby rozpoznawania i wykorzystywania wzorców językowych

W tej części zajmiemy się kwestią odpowiedzialności za proces komunikowania się z pracownikami, za to w jakim kierunku przebiega. Uczestnicy będą mieć okazję zanalizować i przećwiczyć skuteczne techniki komunikacyjne, budujące wzajemną relację opartą na zaufaniu i ułatwiające osiąganie zamierzonego celu.

Konflikty pracownicze

 • Badanie źródeł konfliktów pracowniczych
 • Analizowanie sytuacji i podjęcie decyzji kiedy ingerować
 • Wykorzystywanie skutecznych metod rozwiązywania konfliktów odpowiednich do sytuacji z zaangażowaniem pracowników

Ten moduł zostanie poświęcony sposobom zapobiegania konfliktom pomiędzy podwładnymi i komórkami organizacyjnymi. Metody zostaną omówione na podstawie rzeczywistych zdarzeń uczestników oraz na podstawie case study, mającego na celu nabycie umiejętności podejmowania trafnych decyzji w działaniu. 

Zwalnianie pracowników

 • Rozmowa z pracownikiem podczas zwalniania w przypadku redukcji kosztów – odpowiedzi na pytania: „dlaczego ja?’’
 • Rozmowa z pracownikiem podczas rozwiązywania umowy o pracę za „porozumieniem stron’’
 • Rozmowa z pracownikiem podczas zwolnień dyscyplinarnych
 • Obrona swoich decyzji i negocjacje

W tej części warsztatu uczestnicy nabędą umiejętność rozmowy z pracownikami podczas zwalniania. Aby zminimalizować emocję osoby zwalnianej oraz przekazać jej informację zwrotną dotyczącą powodu odejścia i zapobiec czarnemu PR na zewnątrz organizacji, należy przedstawić argumenty które będą podstawą do rozstania się z pracownikiem ale nie wywołają w nim frustracji czy chęci odwetu.

Trudne sprawy menedżera

 • Rozmowy z roszczeniowymi pracownikami z wieloletnim stażem pracy
 • Plotki pracowników
 • Umiejętność zachowania proporcji dystansu szef – pracownik
 • Asertywność menedżerska
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Wypalenie zawodowe

W tej części zostaną omówione i przekazane sprawdzone metody rozwiązywania trudnych spraw, które najczęściej są dodatkowymi pytaniami na szkoleniu. Trener na podstawie własnych doświadczeń oraz znajomości wpływu na zachowania podwładnych przekaże rozwiązania dotyczące wskazanych aspektów.

Metodyka szkolenia:

Forma warsztatowa, dużo ćwiczeń coachingowych, dyskusji, pracy w grupach. Elementy coachingu komunikacyjnego. Tworząc program szkoleniowy trener wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu kierowania, komunikacji, łącząc ją z nowoczesnymi technikami uczenia się (m.in. systemowe techniki myślenia, modelowanie).

Prowadzący szkolenie:

Trener posiadający bogate doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Współpracuje zarówno z międzynarodowymi korporacjami, jak i przedsiębiorstwami sektora prywatnego i publicznego. Wśród doświadczeń trenera wyróżnić warto również bogaty wachlarz projektów realizowanych dla urzędów administracji rządowej oraz samorządowej. Zaletą stylu pracy trenera jest podkreślana w ankietach uczestników umiejętność elastycznego dostosowania się do potrzeb klienta oraz specyfiki działania organizacji. Na warsztatach proponuje sprawdzone rozwiązania łącząc indywidualny i grupowy trening w zakresie: kierowania, skutecznego motywowania pracowników, komunikacji wpływającej na rozwój pracowników, modyfikowania przekonań, zarządzania zespołami, umiejętności delegowania uprawnień oraz zarządzania konfliktem. Trenera wyróżnia dynamika i wysoki poziom energii prowadzonych spotkań, stąd ich warsztatowy, interaktywny i angażujący charakter.