Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Inżynieria produkcji

Dyrektywa maszynowa - nowe wymagania odnośnie projektowania i użytkowania maszyn wynikające ze znowelizowanych dyrektyw 2009/104/WE oraz 2006/42/WE

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Dyrektywa maszynowa - nowe wymagania odnośnie projektowania i użytkowania maszyn wynikające ze znowelizowanych dyrektyw 2009/104/WE oraz 2006/42/WE

Cele szkolenia:

 • Przybliżenie przepisów odnośnie oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych
  z wymaganiami wynikającymi ze zmienionych dyrektyw unijnych
 • Nauczenie się prawidłowego redagowania instrukcji obsługi (DTR) do różnego typu maszyn zgodnego z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej
 • Nauczenie się przeprowadzania analizy ryzyka resztkowego maszyny
 • Zapoznanie się ze sprawdzonymi procedurami odzyskiwania brakujących instrukcji obsługi od producentów

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Wyeliminowanie kar ze strony jednostek kontrolujących PIP za nieistniejące lub niekompletne instrukcje obsługi do maszyn
 • Znajomość obowiązujących przepisów umożliwiająca prawidłowe egzekwowanie instrukcji obsługi od producentów wraz z wymaganym      oszacowanym ryzykiem resztkowym
 • Znajomość podstaw prawnych umożliwiających ubieganie się o dostarczenie przez producenta instrukcji obsługi w językach zrozumiałych dla operatorów (tłumaczenia instrukcji obsługi oraz opisów wszystkich elementów sterujących)

Program szkolenia:

Najważniejsze wymagane komponenty dokumentacji technicznej

 •     Wymagany okres przechowywania dokumentacji przez producenta
 •     Forma przechowywania dokumentacji
Celem tej części szkolenia jest wskazanie na obowiązkowe komponenty wchodzące w skład dokumentacji technicznej producenta maszyn i urządzeń technicznych przechowywanej przez niego przez okres co najmniej 10 lat od daty sprzedaży maszyny. Informacje na temat komponentów tej dokumentacji są istotne z punktu widzenia odbiorcy maszyny w przypadku niedostarczenia lub zagubienia jej instrukcji obsługi.

Ocena ryzyka stwarzanego przez maszynę
 
 •     Identyfikacja zagrożeń
 •     Eliminacja zagrożeń
 •     Oszacowanie ryzyka resztkowego
W tej części szkolenia zapoznasz się z procedurami oceny ryzyka technicznego związanego z użytkowaniem maszyn przeprowadzanymi przez ich producentów oraz dowiesz się, jakie są wymagane komponenty instrukcji obsługi – ocena ryzyka resztkowego.

Deklaracja zgodności Wspólnoty Europejskiej dla maszyny
 •     Informacje, które muszą znaleźć się w deklaracji WE
 •     Wzorcowe deklaracje zgodności
 •     Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
Celem tej części szkolenia jest omówienie najważniejszych komponentów, które powinna zawierać prawidłowo stworzona deklaracja zgodności WE. Zapoznanie się z tymi elementami ma na celu wstępną weryfikację poprawności dostarczonych deklaracji zgodności do maszyn i urządzeń technicznych już na poziomie ich zakupu.
 • Nazwa producenta wraz z adresem
 • Określenie typu maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie
 • Ogólny opis maszyny wraz z rysunkami, schematami, zdjęciami, opisamii objaśnieniami niezbędnymi do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
 • Opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy (tzw. layout)
 • Opis zamierzonego zastosowania maszyny
 • Ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce
 • Instrukcje montażu, instalacji i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakim maszyna ma być zamontowana
 • Instrukcje dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań jeżeli takie występują;
 • Instrukcje dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
 • Informacje dotyczące ryzyka związanego z obsługą maszyny;
 • Instrukcje w sprawie środków ochronnych jakie musi podjąć użytkownik, we właściwych przypadkach;
 • Zasadnicze własności narzędzi, które można stosować w maszynie;
 • Warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy możliwych do przewidzenia awarii;
 • Instrukcje mające na celu zapewnienie, że transport, przenoszenie i przechowywanie mogą być przeprowadzane bezpiecznie, z podaniem masy maszyny i jej różnych części, jeżeli są one zazwyczaj transportowane osobno;
 • Metoda działania stosowana w razie wypadku lub awarii; jeżeli występuje prawdopodobieństwo zablokowania, metoda działania stosowana w celu przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
 • Opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji, jakich należy przestrzegać;
 •  Instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
 •  Specyfikacje części zamiennych jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
 •  Informacje na temat emisji hałasu:
 •  Informacje na temat drgań (jeżeli maszyna takie drgania wytwarza);
 •  Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące, które może zagrozić osobom, w szczególności posiadającym wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.
 • W tym module zostaną omówione wszystkie komponenty prawidłowo stworzonej instrukcji obsługi do maszyn zgodnej z wymaganiami obowiązujących w krajach UE dyrektyw.

Instrukcja montażu maszyny nieukończonej
 • Warunki, jakie należy spełnić w celu prawidłowego włączenia do maszyny finalnej, aby nie stworzyć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
Celem tej części szkolenia jest zapoznanie się z wymaganymi komponentami instrukcji montażu maszyny nieukończonej oraz różnicami jakie występują pomiędzy maszyną nieukończoną a normalna maszyną w myśl obowiązujących dyrektyw UE.

Tłumaczenie instrukcji obsługi


Celem tej części szkolenia jest wskazanie na podmioty które muszą dostarczyć tłumaczenie instrukcji obsługi do zakupywanych na terenie UE maszyn.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane za pomocą następujących technik i metod szkoleniowych:

 • Prezentacja multimedialna połączona z wykładem
 • Dyskusja moderowana
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analiza dokumentów
 • Studium przypadków
 • Warsztaty praktyczne – studium wykonania instrukcji obsługi wraz z analizą ryzyka resztkowego dla przykładowej maszyny

Prowadzący szkolenie:

Absolwent Politechniki Łódzkiej, specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych; właściciel firmy zajmującej się odtwarzaniem dokumentacji technicznej i dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE, autor wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i tworzenia dokumentacji technicznej maszyn.